นวัตกรรมปลอดหนี้ มีสุข ปลดทุกข์พนักงาน

โดย
| |
อ่าน : 4,935

นวัตกรรมสร้างสุขปลอดหนี้มีสุข ปลดทุกข์พนักงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

นอกเหนือไปจากองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่อัดแน่นอยู่ภายในงาน Happy Workplace Forum 2015 ครั้งที่ 7  ในหัวข้อ Creativity at Happy Workplace ซึ่งจัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อเร็วๆ นี้ ยังมี "หนังสือสุขทั่วไทย" ที่จะบอกเล่ากระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผ่านนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จุดประกายให้แต่ละองค์กรมีแนวทางการสร้างความสุขที่เหมาะสมกับบริบทในที่ทำงานเป็นของตนเองมากที่สุดโดยหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ยูนิเท็กซ์และกาเม้นท์ จำกัด

เพราะพนักงานส่วนใหญ่จากทั้งหมด 212 คน อยู่ในวัยสร้างครอบครัวและวัยใกล้เกษียณ ซึ่งเมื่อทางบริษัทใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER วัดความสุขระดับบุคคลของพนักงาน จึงทราบว่า จาก ความสุขทั้ง 8 ประการ หรือ HAPPY 8 ที่ควรมีในที่ทำงาน ความสุขด้านการเงิน หรือ HAPPY MONEY  วัดค่าได้น้อยที่สุด ทางบริษัทจึงไม่รอช้า จัดทำแบบสอบถามเรื่องการบริหารการเงินเข้าเพื่อสำรวจปัญหาหนี้สินพนักงานทันที

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทิพยวรรณ ตรีแก้ว ตัวแทนจาก บริษัท ยูนิเท็กซ์และกาเม้นท์ จำกัด เผยว่า นวัตกรรม "ปลอดหนี้มีสุข ปลดทุกข์พนักงาน" เป็นโครงการช่วยลดหนี้สินให้พนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ โดยทางบริษัทนำหลักการออมก่อนใช้ และเพิ่มรายได้พิเศษโดยการสอนวิชาชีพให้กับพนักงานเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากวัสดุเหลือผลิตของบริษัทที่ผ่านการคัดแยกนำขยะมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง ขณะเดียวกันพนักงานยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ทิพยวรรณกล่าวด้วยว่า ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 1.ต้องการให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มเงินในกระเป๋า โดยใช้หลัก 3 รู้ คือ รู้ใช้ รู้เก็บรู้หา 2.เพื่อให้พนักงานมีความรู้เรื่องการออมเพื่อการเกษียณ โดยเรามีการส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการเงินเพื่อมาถ่ายทอดให้เพื่อน พนักงานด้วยกัน และสอนวิธีทำบันทึกรายรับรายจ่าย บัญชีครัวเรือน (รู้ใช้) 3.เพื่อเปลี่ยนความคิดที่พนักงานเคยมี คือ มีรายได้ รายจ่าย ออมเป็น โดยมีการจัดตั้งโครงการออมเงินตามสบาย โดยใช้หลัก สมัครใจร่วมสมัครใจออม โดยบริษัทให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (รู้เก็บ)นวัตกรรมสร้างสุขปลอดหนี้มีสุข ปลดทุกข์พนักงาน thaihealth 4.เพื่อลดปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของพนักงาน โดยมีกิจกรรมย่อยคือกิจกรรมส่งเสริมรายได้ ผ่านกิจกรรมงานดีไอวายแปรเป็นเงิน (รู้หา)5.เพื่อให้พนักงานมีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพเสริมได้ 6.เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และ 7.เพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กรและพนักงานกับสังคมรอบด้าน

ส่วนวิธีการสร้างนวัตกรรม ตัวแทนจาก บริษัท ยูนิเท็กซ์และกาเม้นท์ จำกัด ระบุว่า ทางบริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินโครงการปลอดหนี้มีสุข โดยใช้หลัก รู้ใช้ รู้เก็บ รู้หา ซึ่งมีโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการออมตามสบายโดยใช้หลักสมัครใจร่วม สมัครใจออม ไม่จำกัดจำนวนเงินออม ไม่จำกัดระยะเวลาการออมให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ 4 ต่อปี ในกรณีออมไม่ถึงปีให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ 1 2.โครงการให้ความรู้ด้านการเงิน 3.โครงการส่งเสริมรายได้แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมถักพรมเช็ดเท้ากิจกรรมถักกระเป๋าจากซองกาแฟ และกิจกรรมถักกระเป๋าไหมพรม

"ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานมีวินัยในการออม มีความสุขในการดำเนินดํเนินชีวิต มีความรู้เพื่ออาชีพเสริม พนักงานสามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ในชุมชนที่อาศัยอยู่นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนมากกว่าการออมทรัพย์และทำให้พนักงานรักองค์กรมากขึ้น"ทิพยวรรณแจงเพิ่ม พร้อมกล่าวต่ออีกว่า จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการออมเงินเฉลี่ยแล้ว 80 คนต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยแต่ละคนฝากเงินเฉลี่ย 570 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานใดที่สนใจ สามารถสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สสส.www.happy8workplace.com ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูล.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม