ระดมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน "สังคมผู้สูงอายุไทย"

| |
อ่าน : 6,824

กระทรวงแรงงานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพ คนสูงวัย ร่วมกันคิด-ช่วยขับเคลื่อนแผนฯ เน้นความหลากหลายของทางเลือกให้เหมาะ "สังคมผู้สูงอายุไทย"

ระดมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน นายอารักษ์ พรหมณี ปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานสูงอายุ มีบางโครงการ/กิจกรรมยังไม่มีผลที่ชัดเจน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามที่กำหนด จึงเห็นควรที่จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำแผนขึ้นใหม่ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ต้องเป็นแนวทางที่สามารถรองรับไปสู่อนาคตได้ด้วย จึงเป็นที่มาของการประชุมในครั้งนี้

สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ได้มีคำสั่งที่ 1 /2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย นายบรรลุ ศิริพานิช เป็นที่ปรึกษาฯ มีรองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทำงาน และที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นรองประธาน มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานฯ ดังนี้ ผู้แทนกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เกษตรและสหกรณ์,มหาดไทย,ศึกษาธิการ, อุตสาหกรรม,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา,สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ให้มีอำนาจหน้าที่หลักในการจัดทำแผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รวมกันพิจารณา (ร่าง) แผนส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อเสนอรูปแบบ/วิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการขยายโอกาสฯจากรายงานการศึกษาของนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่4 กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานฯและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้อมูล แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภารกิจผู้สูงอายุได้นำข้อเสนอรูปแบบ/วิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพฯ ไปผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงผ่านการกำหนดเป็นแผนงานของหน่วยงาน เช่น การจ้างงานแบบสมัครใจ (แรงงานในระบบ) เป็นมาตรการในด้านการจูงใจไม่ใช่การบังคับ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมีระบบการจ้างงานผู้สูงอายุโดยภาครัฐควรมีการจ้างงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการดำเนินการ, การส่งเสริมการทำงานในกลุ่มอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) โดยให้สอดคล้องกับทักษะ สมรรถนะทางร่างกาย และความต้องการของผู้สูงอายุ, การจ้างงานแบบยืดหยุ่น เช่น การทำงานบางช่วงเวลา (Part-time) การจ้างงานเหมาตามฤดูกาล การจ้างเหมาตามชิ้นงาน และควรมีการศึกษาเพื่อสร้าง Platform หรือการทำต้นแบบของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ควรมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแก่ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ เช่น อาชีพนักบริหาร วิทยากร และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งกลุ่มอาชีพและรายบุคคล โดยอาจดำเนินการทดลองหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการบริบทของพื้นที่ เป็นต้น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม