ส่งเสริมครอบครัวไทยมีคุณภาพ

| |
อ่าน : 4,371

สร้างยุทธศาสตร์ครอบครัวระดับชาติภายใน 10 ปี ครอบครัวไทยจะมีคุณภาพ

ส่งเสริมครอบครัวไทยมีคุณภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) เปิดเผยถึง การขับเคลื่อนงานครอบครัวให้เป็นยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี ของ สสส.ซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะที่ต้องการเพิ่ม สัดส่วนครอบครัวอบอุ่นให้เพิ่มมากขึ้น ว่า ได้มีการกำหนดปัจจัยความสำเร็จของ ยุทธศาสตร์ด้านครอบครัวในแผน 3 ปี จากการพิจารณาใน 3 องค์ประกอบ คือ 1.สัมพันธภาพในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มขึ้น/การใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น การลดความรุนแรงในครอบครัว การลด จำนวนชั่วโมงในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2.บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการดูแลสมาชิก บ้านปลอดอบายมุข ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพิ่มพฤติกรรม สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหาร ปลอดภัย และ 3.การพึ่งพาตนเอง มีรายได้ มีการออม ภาระหนี้สิน ครัวเรือนลดลง ทั้งนี้ เป้าหมายและ ตัวชี้วัดครอบครัว ตาม Roadmap การดำเนินงานครอบครัวเพื่อตอบเป้าหมาย 10 ปี (2558-2560)

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ กล่าวว่า วันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน และจากนี้ไปอีก 2 ปี ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในระดับครอบครัว ที่จะเพิ่มสัดส่วนครอบครัวอบอุ่นได้อย่างไร ทั้งเรื่องสัมพันธภาพ ความมั่นคง บทบาทครอบครัวในการดูแลเลี้ยงดู โดย 10 ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้นำมาวัดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เมื่อเรามีเป้าหมายสร้างครอบครัวให้มีสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เครื่องมือ การพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่าย ความร่วมมือ รวมถึงการเชื่อมการทำงาน ในระดับนโยบายร่วมกับกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น เรากำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว ใน 33 ล้านครัวเรือน โดยขับเคลื่อนใน 3 องค์ประกอบ ดังกล่าว เพื่อให้ได้ตัวอย่างครอบครัวดี ที่เป็น best practice

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม