ดัน 4 นโยบาย เด็กไทยพ้นภาวะอ้วน

| |
อ่าน : 9,245

กรมอนามัย ดัน 4 นโยบายอีก 10 ปีเด็กไทยพ้นภาวะอ้วน ด้วยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ

ดัน 4 นโยบาย เด็กไทยพ้นภาวะอ้วน thaihealth

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการมาตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีจังหวัดที่สมัครใจร่วมโครงการ จำนวน 13 จังหวัด ใน 4 ภาค ซึ่งในปี 2558 กรมอนามัยและเครือข่ายโภชนาการสมวัยจะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การนำนโยบายเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจาก 13 บาท เป็น 20 บาท สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญ กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบอาหาร สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานโภชนาการในการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัยไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อควบคุมคุณภาพ และราคาอาหาร 2.การบรรจุนักโภชนาการประจำตำบล โดยใช้ งบประมาณท้องถิ่น  3.การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนมีการจัดบริการอาหารในรูปแบบครัวกลาง 1 ตำบล 1 ครัวกลาง เน้นการใช้วัตถุดิบอาหารและผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยในชุมชน  4.การมีระบบควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการคุณภาพอาหาร และมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียนต่อเนื่อง โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการแก้ไขปัญหาโดยมีการติดตามเดือนละครั้ง

กรมอนามัยคาดว่าภายใน ปี 2567 หรือประมาณอีก 10 ปีข้างหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการจะสามารถลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนลงได้ร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม หรือควบคุมไม่ให้ภาวะอ้วนเกิด เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 9.9 ภาวะเตี้ยจาก ร้อยละ 7.5 ลดเหลือร้อยละ 5 และส่งเสริมให้เด็กไทยเพศหญิงและเพศชาย มีความสูงเฉลี่ย 165 และ 175 เซนติเมตร ตามลำดับ และมีไอคิว เฉลี่ยมากกว่า 100 จุด

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม