ดัน 4 นโยบาย เด็กไทยพ้นภาวะอ้วน

| |
อ่าน : 8,430

กรมอนามัย ดัน 4 นโยบายอีก 10 ปีเด็กไทยพ้นภาวะอ้วน ด้วยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ

ดัน 4 นโยบาย เด็กไทยพ้นภาวะอ้วน thaihealth

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการมาตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีจังหวัดที่สมัครใจร่วมโครงการ จำนวน 13 จังหวัด ใน 4 ภาค ซึ่งในปี 2558 กรมอนามัยและเครือข่ายโภชนาการสมวัยจะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การนำนโยบายเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจาก 13 บาท เป็น 20 บาท สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญ กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบอาหาร สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานโภชนาการในการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัยไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อควบคุมคุณภาพ และราคาอาหาร 2.การบรรจุนักโภชนาการประจำตำบล โดยใช้ งบประมาณท้องถิ่น  3.การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนมีการจัดบริการอาหารในรูปแบบครัวกลาง 1 ตำบล 1 ครัวกลาง เน้นการใช้วัตถุดิบอาหารและผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยในชุมชน  4.การมีระบบควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการคุณภาพอาหาร และมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียนต่อเนื่อง โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการแก้ไขปัญหาโดยมีการติดตามเดือนละครั้ง

กรมอนามัยคาดว่าภายใน ปี 2567 หรือประมาณอีก 10 ปีข้างหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการจะสามารถลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนลงได้ร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม หรือควบคุมไม่ให้ภาวะอ้วนเกิด เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 9.9 ภาวะเตี้ยจาก ร้อยละ 7.5 ลดเหลือร้อยละ 5 และส่งเสริมให้เด็กไทยเพศหญิงและเพศชาย มีความสูงเฉลี่ย 165 และ 175 เซนติเมตร ตามลำดับ และมีไอคิว เฉลี่ยมากกว่า 100 จุด

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม