ขยายเครือข่าย คนไทยไม่สูบ

| |
อ่าน : 6,328

การจะเชื้อชวนให้ใคร "เลิก" สูบ หรือไม่คิด "เริ่ม" สูบบุหรี่ คุณอาจต้องใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นเหตุผล องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ในทุก ๆ ปี มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ปีละ 6 ล้านคน สถิติจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากพิษบุหรี่ ชั่วโมงละ 6 คน วันละ 138 คน ปีละ 50,710 คน เท่ากับว่า ในแต่ละปี กว่าครึ่งแสนครัวเรือนต้องสูญเสียโอกาสดี ๆ เพราะมีคนในครอบครัวเสพติดบุหรี่

ขยายเครือข่าย คนไทยไม่สูบ thaihealth

"สูบคนเดียว ไม่เห็นเดือดร้อนใคร""วันหนึ่งก็น่าจะเลิกได้" สารพัดข้ออ้างของคนสูบ...แต่สุดท้ายก็เลิกไม่ได้ เพราะเมื่อคุณเริ่มสูบหรือยังสูบต่อ คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ลงเอยด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของสถิติดังกล่าว

มีความพยายามจากทุกภาคส่วนที่จะรณรงค์ให้คนในสังคมรับรู้ถึงอันตรายจากบุหรี่และควันบุหรี่ การร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันเท่านั้นที่จะส่งเสียงได้ดังพอ

ภาคีเครือข่ายปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินงานร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินโครงการ และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นการ ต่อยอดจากที่เครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ และสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานของภาคีเครือข่ายในโครงการครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดนำร่องทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และกระบี่

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวถึงขยายเครือข่าย คนไทยไม่สูบ thaihealthวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานจังหวัดปลอดบุหรี่ครั้งนี้ว่า เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัด และลดอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนลงไม่ให้เกินร้อยละ 9 ส่วนวัตถุประสงค์เฉพาะ ก็เพื่อสร้างกลไกการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ และเพื่อให้ผู้สูบเลิกสูบ

นพ.ชัย กฤติยาภิชาติกุล กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า คนไทยเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น เช่น โรคมะเร็งเกือบทุกระบบในร่างกาย โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น และจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนในภาคใต้สูงที่สุดในประเทศ ภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบต่าง ๆ จึงได้ร่วมกับทางจังหวัดดำเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าว โดยเลือกให้กระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่องปลอดบุหรี่ของประเทศ

"จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระบี่ ในการจัดทำจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่ากฎหมายบังคับใช้ยังอ่อนมาก หน่วยงานต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ดูแลแค่ 2 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระงานที่รับ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สำเร็จคือ จะทำอย่างไรให้คนใช้กฎหมายรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด จึงต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็ง" นพ.ชัย กล่าว

อาเซียนขับเคลื่อนปลอดบุหรี่

ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3 ที่เมืองอิโลอิโล่ (Iloilo) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของทั้ง 10 ประเทศอาเซียน เพื่อนำสู่นโยบายที่จะสร้างความยั่งยืนให้ทุกเมืองสู่เป้าหมายเมืองอาเซียนปลอดบุหรี่

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองกระบี่ 12 วาระที่วางไว้ สู่เป้าหมาย "เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก" ทำให้ที่ประชุมมีมติเลือกจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดประชุมในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปลอดบุหรี่ครั้งต่อไป ในปี 2559

"การสร้างเมืองกระบี่ให้เป็นเมืองปลอดบุหรี่ คืออีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้นำเมืองต่างๆ ในประเทศอาเซียน เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้รับ ได้ต่อยอดความคิดสู่การลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมให้สังคมกระบี่เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักยั่งยืนตลอดไป"รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว

Unseen กระบี่ปลอดบุหรี่...

Unseen กระบี่ปลอดบุหรี่...ถือเป็นโครงการที่ดูแลทั้งสุขภาพคนและสุขภาพสิ่งแวดล้อม ผนวกกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ชุดแรกของ Unseen กระบี่ปลอดบุหรี่...ได้แก่ ท่าปอมคลองสองน้ำ น้ำตกร้อน ทะเลขยายเครือข่าย คนไทยไม่สูบ thaihealthแหวก (เกาะปอดะ, หาดไร่เลย์, เกาะทับ และเกาะไข่) และสระมรกต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นพื้นที่ปลอดจากควันบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวกระบี่ ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

นายสาคร มีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กล่าวว่า น้ำตกร้อนที่อยู่ในความดูแลนั้น มีนโยบายเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว ฝ่ายผู้บริหารก็มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและเขตปลอดบุหรี่เช่นกัน ซึ่งขณะนี้ ในเขตพื้นที่น้ำตกร้อนมีป้ายเตือนเขตปลอดบุหรี่ และมี เจ้าหน้าที่คอยบอกกล่าวเตือนนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามกฎ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็กำลังดำเนินงาน มีการประชุมหารือร่วมกัน รณรงค์ทำความเข้าใจแก่บุคลากร บริษัทนำเที่ยว นักท่องเที่ยว และคนกระบี่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง

"การกวดขันเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างแน่นอน แต่กลับเป็นผลดีทำให้นักท่องเที่ยวนิยมและชื่นชอบมากขึ้น เพราะบรรยากาศที่ดีขึ้น ทำให้สุขภาพจิตใจดีขึ้น ไม่ต้องมีควันและกลิ่นบุหรี่มารบกวน ระหว่างการดื่มด่ำกับ ธรรมชาติ" นายสาคร กล่าว

นางสาวสรัญญา บุญโสม ประธานคณะกรรมการสื่อมวลชนกระบี่อาสา กล่าวว่า อย่าคิดว่าบุหรี่เป็นเรื่องเล็ก เพราะเมื่อมองอย่างรอบด้านแล้ว บุหรี่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ เยาวชน ความมั่นคง และอื่น ๆ อีกหลายด้าน ซึ่งทำให้การทำงานสร้างสังคมปลอดบุหรี่เป็นเรื่องยาก แต่ก็ยังเป็นไปได้ เพียงแค่ต้องใช้เวลาในการสร้างความตระหนัก และการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด

"หลักสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ คือความตั้งใจมุ่งมั่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก และท้ายที่สุดแล้ว การทำงานเพื่อร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ก็เป็นหน้าที่ของทุกคน เหมือนการนำจิ๊กซอว์มาต่อประกอบเพื่อให้ภาพสังคมสวยงาม" ประธานคณะกรรมการสื่อมวลชนกระบี่อาสา กล่าวทิ้งท้าย

"จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระบี่ ในการจัดทำจังหวัดปลอดบุหรี่ พบว่ากฎหมายบังคับใช้ยังอ่อนมาก หน่วยงานต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่ดูแลแค่ 2 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระงานที่รับ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สำเร็จคือ จะทำอย่างไรให้คนใช้กฎหมายรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด จึงต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็ง"

        

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์นิวร้อยแปด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม