‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้

| |
อ่าน : 12,648

การใช้หลักศาสนาอิสลามเพื่อให้พี่น้องมุสลิมสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องสุขภาวะเป็นหลัก เป็นการส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง

‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้ thaihealth

โครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งมีนโยบายหลัก คือ การทำงานโดยใช้หลักศาสนาอิสลามเพื่อให้มุสลิมสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องสุขภาวะเป็นหลัก ครอบคลุม สุขภาวะกาย สุขภาวะใจ สุขภาวะปัญญาและสุขภาพสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” นางสาวกัลยาณา วาจิ รองผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงาน

‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้ thaihealthนางสาวกัลยาณา อธิบายต่อไปว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะดำเนินงานผ่าน 3 กลยุทธ์ คือ 1.ประมวลและสร้างองค์ความรู้ด้านปอเนาะ 2.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข และ 3.ผลักดันเชิงนโยบายการบูรณาการหลักสูตรปอเนาะสร้างสุข นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าไปส่งเสริม และแนะนำการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนปอเนาะ (สถานศึกษาสอนศาสนาอิสลาม) จากเดิมที่สอนศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว โดยมีแนวคิดส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาชีพให้เด็กนักเรียนในปอเนาะ เพราะเมื่อจบออกไป  นอกจากจะมีความรู้ด้านศาสนาแล้วยังมีความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพติดตัวไปด้วย ซึ่งในด้านวิชาชีพที่นำไปสนับสนุนนั้นได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ เช่น โรงเรียนอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น

นางสาวกัลยาณา เสริมอีกว่า นอกจากนั้นแล้วโครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาวะ โดยการสร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการชุมชน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้ปอเนาะมีสภาพน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งยังได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะถึง 3 โครงการ เพื่อช่วยหนุนเสริมการขับเคลื่อนโครงการให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น โครงการที่1 คือ โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ และช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีกำลังใจในการเลิกบุหรี่‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้ thaihealth

รองผู้จัดการแผนฯ บอกเพิ่มเติมว่า โครงการที่ 2 คือ โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ เน้นให้มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพี่น้องมุสลิมเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบด้วย และ โครงการที่ 3คือ โครงการมัสยิดครบวงจร ซึ่งมีศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคใต้ตอนกลาง เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ และจึงขยายพื้นที่มายังศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคใต้ตอนล่าง โดยการส่งเสริมและแนะนำให้มัสยิดสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น จัดมุมหนังสือในมัสยิด ให้ความรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม การแยกขยะ รวมถึงกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะด้านอื่นๆ ด้วย

“จากการดำเนินโครงการมากว่า 2 ปี นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ปอเนาะและชุมชนให้ความร่วมมือ ยอมรับในรูปแบบของกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งจากเดิมผู้บริหารปอเนาะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่า การบริหารจึงเป็นรูปแบบเดิม ไม่ค่อยรับกิจกรรมใหม่ๆ มากนัก แต่ปัจจุบันเมื่อแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ได้นำกิจกรรมเข้าไปสนับสนุน มีการเปิดรับมากขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเองซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้”รองผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/m4health

www.muslim4health.or.th

 

 

เรื่องโดย แพรวพรรณ สุริวงศ์  Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบโดย www.facebook.com/m4health

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

asd171  say

test

Post : 04 ก.พ. 2559 14:38:06

 

asd171  say

test

Post : 04 ก.พ. 2559 14:38:00

 

asd171  say

test

Post : 04 ก.พ. 2559 14:37:48

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม