“ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา

โดย
| |
อ่าน : 15,608

“เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อหนุนสร้างศักยภาพในมิติทางจิตวิญญาณและการเติบโตภายในของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากหลากหลายภาคส่วนเพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าภาวะการนำร่วม เพื่อทำให้สังคมไทยฟื้นตัวกลับเป็นปกติสุข อย่างรวดเร็วและมั่นคง

“ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา thaihealth

“ผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่” ในความหมายของโครงการฯ คือ สภาวะความเป็นผู้นำที่ให้คุณค่ากับศักยภาพและการพัฒนา “ด้านใน” เพื่อก้าวข้ามความคิด และความเชื่อเดิมๆ และหันกลับมาพัฒนาความสามารของตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ใหม่และเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว มีจิตสำนึก และเน้นความเป็นผู้นำแบบรวมและหลากหลาย สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร และสังคม

3 ภารกิจ ของ “โครงการผู้นำแห่งอนาคต”

คุณนรรณ  วงศ์พัวพันธุ์ นักวิชาการสื่อสารสาธารณะ และผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของโครงการฯ ว่า มี 3 ภารกิจ โดยภารกิจแรกคือ สานพลังเครือข่ายผู้นำที่มุ่งมั่นและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและภาวะการนำ เน้นผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยด้านภาวะการนำร่วมและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่

ภารกิจที่สอง คือ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม สถาบัน องค์กร และชุมชน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียรรู้ร่วม ผ่านการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ร่วมคิด เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ รวมทั้งเห็นพลังและคุณค่าการนำร่วม

ในปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่กลาง เพื่อเชื่อมร้อยผู้นำต่างๆ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคม ภาครัฐ จากส่วนกลางและพื้นที่ชุมชน โดยมีทั้งผู้นำรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็ก เน้นความหลากหลายของผู้นำที่มาร่วม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากแตกต่าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเป็นพลังที่สำคญเพื่อส่งผลต่อกาเรปลี่ยนแปลงสังคมไทย

และภารกิจที่สามคือ 3 การสื่อสารเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ โดยสร้างสรรค์การสื่อสารสาธารณะ ผ่านสื่อใหม่ สื่อกระแสหลัก สร้างเวทีการเรียนรู้ และยุติศาสตร์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและเกิดภาวะการนำร่วม

ผู้นำแห่งอนาคต

โครงการฯ ได้พัฒนาเครือข่าย “ผู้นำร่วมหรือผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูสังคมและประเทศ พร้อมกับรับมือวิกฤตของประเทศในอนาคต โดยผ่านเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน คือ เวทีเครือข่ายการเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

ซึ่งเวทีเหล่านี้ไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ มิติทางจิตวิญญาณ ทำให้เห็นภาวะการนำจากภายในของแต่ละคน เห็นคุณค่าของงานที่แต่ละองค์กรได้ทำมา เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันกับครือข่าย และภาวะผู้นำร่วม อีกทั้งการหาแนวทางสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

 

ร่วมฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ที่ โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-4415222, โทรสาร 02-4415223 , อีเมล์ collectivelff@gmail.com 

 

          

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future
เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ถนนข้าวสวย  จิตตปัญญา  ยารักษามะเร็ง  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  พระธุดงค์ธรรมจาริก  โคเอนไซม์  ไอโอดีน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  ความงาม  เมลาโทนิน  งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีเข้าพรรษา  สารทจีน  Mohsen Shams  ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับน้องใหม่ ห่างไกลแอลกอฮอล์ วัยรุ่น ค่านิยม มหาวิทยาลัย นักศึกษา  คอเหล้า  สังคมผู้บริโภคสีเขียว  อังสนา วงศ์ศิริ  สาขานวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา  ธงชัย พรรณสวัสดิ์