“ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา

โดย
| |
อ่าน : 16,547

“เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อหนุนสร้างศักยภาพในมิติทางจิตวิญญาณและการเติบโตภายในของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากหลากหลายภาคส่วนเพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าภาวะการนำร่วม เพื่อทำให้สังคมไทยฟื้นตัวกลับเป็นปกติสุข อย่างรวดเร็วและมั่นคง

“ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา thaihealth

“ผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่” ในความหมายของโครงการฯ คือ สภาวะความเป็นผู้นำที่ให้คุณค่ากับศักยภาพและการพัฒนา “ด้านใน” เพื่อก้าวข้ามความคิด และความเชื่อเดิมๆ และหันกลับมาพัฒนาความสามารของตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ใหม่และเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว มีจิตสำนึก และเน้นความเป็นผู้นำแบบรวมและหลากหลาย สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร และสังคม

3 ภารกิจ ของ “โครงการผู้นำแห่งอนาคต”

คุณนรรณ  วงศ์พัวพันธุ์ นักวิชาการสื่อสารสาธารณะ และผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของโครงการฯ ว่า มี 3 ภารกิจ โดยภารกิจแรกคือ สานพลังเครือข่ายผู้นำที่มุ่งมั่นและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและภาวะการนำ เน้นผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยด้านภาวะการนำร่วมและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่

ภารกิจที่สอง คือ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม สถาบัน องค์กร และชุมชน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียรรู้ร่วม ผ่านการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ร่วมคิด เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ รวมทั้งเห็นพลังและคุณค่าการนำร่วม

ในปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่กลาง เพื่อเชื่อมร้อยผู้นำต่างๆ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคม ภาครัฐ จากส่วนกลางและพื้นที่ชุมชน โดยมีทั้งผู้นำรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็ก เน้นความหลากหลายของผู้นำที่มาร่วม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากแตกต่าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเป็นพลังที่สำคญเพื่อส่งผลต่อกาเรปลี่ยนแปลงสังคมไทย

และภารกิจที่สามคือ 3 การสื่อสารเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ โดยสร้างสรรค์การสื่อสารสาธารณะ ผ่านสื่อใหม่ สื่อกระแสหลัก สร้างเวทีการเรียนรู้ และยุติศาสตร์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและเกิดภาวะการนำร่วม

ผู้นำแห่งอนาคต

โครงการฯ ได้พัฒนาเครือข่าย “ผู้นำร่วมหรือผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูสังคมและประเทศ พร้อมกับรับมือวิกฤตของประเทศในอนาคต โดยผ่านเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน คือ เวทีเครือข่ายการเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เวทีการเรียนรู้ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

ซึ่งเวทีเหล่านี้ไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ มิติทางจิตวิญญาณ ทำให้เห็นภาวะการนำจากภายในของแต่ละคน เห็นคุณค่าของงานที่แต่ละองค์กรได้ทำมา เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันกับครือข่าย และภาวะผู้นำร่วม อีกทั้งการหาแนวทางสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

 

ร่วมฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ที่ โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-4415222, โทรสาร 02-4415223 , อีเมล์ collectivelff@gmail.com 

 

          

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการผู้นำแห่งอนาคต : Leadership for the Future
เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม