มพด.กระตุ้นสังคมมีส่วนร่วม หนุนงานพัฒนาเยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 9,022

เป็นเวลา 30 กว่าปีที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ภาคีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังคงมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่การพัฒนาทางกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านสังคมและทางจิตใจด้วย และอีกไม่นานประเทศไทยก็กำลังเข้าร่วมเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นความท้าทายครั้งใหม่ของหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาเรื่องเด็กและเยาวชน

ทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เล่าว่า ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กไทยและเด็กต่างชาติที่เข้ามาใช้แรงงานก่อนวัยอันควร และเด็กส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่มนี้คือ เด็กในแถบภาคอีสาน และเด็กจากประเทศลาว พม่า กัมพูชา  

2.กลุ่มเด็กในสภาวะวิกฤติ หมายถึง เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด กับครอบครัวที่มีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอาจเป็นอันตราย รวมถึงเด็กในชนบทที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ เพราะพ่อแม่มาทำงานในเมือง เป็นต้น

3.กลุ่มเด็กในสถานการณ์รุนแรง มุ่งไปที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีโครงการที่ทำงานร่วมกับเด็กและครอบครัว 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้ประสบภัย เช่น มีพ่อหรือแม่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น เสียชีวิต หรือถูกจับ และ4.กลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาวะวิกฤติด้านสื่อ เช่น เด็กที่ได้ผลกระทบด้านสื่อ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

“ทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย เราจะทำงานใน 2 ประเด็นหลักคือ พื้นที่สร้างสรรค์ โดยพยายามปรับพื้นที่ให้เข้ากับบริบทแต่ละกลุ่ม ทั้งแรงงานเด็กต่างชาติ เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เด็กชนบท และเด็กในเมือง ส่วนประเด็นที่ 2 คือ เน้นกลไกชุมชนปกป้องเด็ก เช่น การสร้างอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชน และครอบครัวในชุมชน”

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2555-2557 ทางมูลนิธิฯ จะเน้นการทำงานด้าน “สื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ” เพื่อให้เด็กได้สื่อสารถึงปัญหาและความต้องการของตนเองให้สังคมได้รับทราบ ตัวอย่างเช่น เด็กต่างชาติ อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา ก็จะทำสื่อที่นำเสนอถึงปัญหาที่พวกเขากำลังประสบอยู่ ส่วนกลุ่มเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็นำเสนอสันติวิธี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น

ทัตติยาเล่าต่อว่า สำหรับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนในตอนนี้คือ เรื่องของแรงงานเด็กต่างชาติ เพราะเด็กกลุ่มนี้นอกจากจะถูกใช้แรงงานแล้ว ยังขาดสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นเด็ก โดยอีกไม่นานอาจเข้ามาจำนวนมากหากเปิดการค้าเสรีขึ้น ถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่คนไทย แต่เมื่อมาอยู่ในประเทศไทยก็ควรมีสิทธิที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง ได้รับการศึกษา และควรมีสิทธิในการดูแลรักษาสุขภาพ หรือการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ และคนในสังคมก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้น้อย

“อีกกลุ่มหนึ่งคือ เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังมีความต้องการด้านการสนับสนุนความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน รวมถึงเรื่องของทุนการศึกษาของเด็กและทุนการประกอบอาชีพของครอบครัว ซึ่ง 2 ประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน แต่มีความแตกต่างกันคือ เรื่องกลุ่มเด็กต่างชาติจะเน้นการปกป้องคุ้มครอง แต่กลุ่มเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ” 

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเล่าต่อว่า ในช่วงนี้มีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กหลายองค์กรกำลังประสบปัญหาในการมีส่วน ร่วมของคนในสังคม ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์อยากมีส่วนร่วมอาจจะสนับสนุนผ่านเงินบริจาค หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆ

“และสุดท้ายอยากให้คนในสังคมช่วยมองเด็กทุกกลุ่มในฐานะที่เขาเป็นเด็ก ช่วยกันสอดส่อง ปกป้องคุ้มครอง ด้วยการแจ้งข้อมูลหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบต่างๆ ก็ได้”

ทัตติยาบอกว่า สำหรับการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ทางมูลนิธิฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 1.การบริจาค คือการร่วมบริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ซึ่งแล้วแต่ผู้บริจาคว่าประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมด้านไหน เช่น เรื่องของทุนการศึกษา การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ และทุนช่วยเหลือครอบครัว วัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรือของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นต้น

2.อาสาสมัคร โดยเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม ซึ่งที่มูลนิธิฯ จะมีศูนย์พัฒนาเด็กอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ดวงแข (หัวลำโพง) และศูนย์สันติคาม (ซอยสุขุมวิท 107) ที่ผ่านมาก็จะมีอาสาสมัครรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในสภาวะวิกฤติหรือเด็กด้อยโอกาส โดยรูปแบบจะขึ้นอยู่กับทางอาสาสมัครที่จะต้องเตรียมมา แต่เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่างการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กบริเวณโรงเรียนคลองแสนสุข สิทธิชัยบำรุง ต.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ รวมทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว

3.ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษามาเรียนรู้การทำงานและฝึกประสบการณ์ ซึ่งจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมาระยะยาว 1-3 เดือน พวกเขาจะมาเรียนรู้และทำโปรเจ็กต์พิเศษที่ช่วยส่งเสริมเด็กแต่ละกลุ่มที่ สนใจ

ผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ไปกับ มพด. สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.iamchild.org หรือโทรศัพท์ 0-2433-6292, 0-2884-6603 โทรสาร 0-2435-5281 ต่อ 102

การสนับสนุนของท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติของเด็กและเยาวชนต่อไป

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม