สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ

โดย
| |
อ่าน : 19,993

สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ thaihealth

“การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และทัศนคติ

อาคารสถานที่ต่างๆ หากได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง จะช่วยให้การใช้สอยพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการโดยตรงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และคงจะดีไม่น้อยหากอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล จะสามารถอำนวยความสะดวกให้การบริการและปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ thaihealth

ดร.สายทิวา รามสูต หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกถึงที่มาของ “โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษาสถานพยาบาล”ว่า เป็นโครงการที่กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะในสถานพยาบาล เผยแพร่และสร้างโครงข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างพหุสาขาอาชีพ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้สถานที่ในบริบทของโรงพยาบาลระดับท้องถิ่น

สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ thaihealth

ดร.สายทิวา บอกต่อว่า โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555-มี.ค. 2558 โดยมีโรงพยาบาล 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และรพ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลในการบำบัดรักษาเยียวยาผู้ป่วย นำร่องพัฒนาพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย จากการมีส่วนร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลหลายรูปแบบ จนได้ข้อสรุปในการปรับปรุงพื้นที่ ดังนี้ 1.ปรับปรุงเคาน์เตอร์ให้บริการ เพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์ จุดคัดกรอง ทำบัตรและสอบถามประวัติ 2.จัดทำรถเข็น Happy Cart สำหรับวางนิตยสารและต้นไม้ ใช้แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน 3.จัดผังที่นั่งให้สอดคล้องกับทิศทางและลำดับการให้บริการ และ 4.จัดทำป้ายสัญลักษณ์บอกทาง ลดปัญหาความแออัด เพิ่มความสะดวกคล่องตัว สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาล โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่จะสร้างสุขลักษณะ สุนทรียภาพและลดความตึงเครียดของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาล เช่น แสงธรรมชาติ เสียง การระบายอากาศ สี ศิลปะ องค์ประกอบธรรมชาติ เป็นต้น

สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ thaihealth

ดร.สายทิวา อธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลควรตอบสนองต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้ที่เข้ามาใช้สถานพยาบาลใน 4 มิติ ได้แก่ 1.สุขภาวะทางกาย โดยสถานพยาบาลควรเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีสภาพร่างกายต่างกัน มีทางเลือกในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เท่าเทียมกัน และมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกาย 2.สุขภาวะทางจิตใจ แบบแผนและลักษณะของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เหมาะสม เช่นเดียวกับงานศิลปะประเภทอื่นๆ สามารถทำให้เกิดความเป็นสุข ความผ่อนคลาย ความกระตือรือร้น การมีจิตใจที่มั่นคงและมีสมาธิ ลดความกังวลและความเครียดอันเป็นอุปสรรคในการส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของผู้คนในสถานพยาบาลได้ 3.สุขภาวะทางสังคม สถานพยาบาลควรมีสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ด้วยดี มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ในระดับที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจ การมีแรงบันดาลใจ และการผ่อนคลายจากความวิตกกังวล และ4.สุขภาวะทางปัญญา คือการออกแบบสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลที่ดี สามารถช่วยให้ผู้ใช้สอยเกิดความรื่นรมย์ มีการรับรู้ทางสุนทรียภาพ และเกิดพุทธิปัญญาต่อธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมรอบตัวของตนเองได้

หลังจากนี้โครงการจะเผยแพร่แอนิเมชั่นและจัดพิมพ์หนังสือ “โรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ)” คู่มือเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล จำนวน 1,500 เล่ม เผยแพร่แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สถาปนิก นักออกแบบและผู้ที่สนใจ รวมทั้งจะต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกับสถานพยาบาลและอาคารประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม

 

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม