พลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม

| |
อ่าน : 6,814

คนพิการ แม้ว่าร่างกายจะไม่ครบสมบูรณ์แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจของการต่อสู้และอดทนในการพิสูจน์ความสามารถของตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

พลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม thaihealthพลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม thaihealth

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงแรงงานสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย (Workability Thailand)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ "พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจทางสังคม" เพื่อรณรงค์การปลูกฝังโนบายการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียม ไม่กีดกันคนพิการภายในองค์กรขยายสู่การดูแลลูกค้าและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงที่มาของการของโครงการประกาศเจตนารมณ์ "พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม" (Declaration of Welcome Disability) ครั้งนี้ว่า ประเทศไทยได้รับมอบหมายจาก Workability Asia ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความสามารถในการทำงานของคนพิการในภูมิภาคเอเชียให้จัดงานสัมมนาระดับเอเชีย เพื่อส่งเสริมองค์กรเครือข่ายของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน(Workability Asia conference 2015) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลตัน จ. พัทยา โดยประเทศไทยได้นำร่องในการสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ และได้รับการยอมรับในความสามารถจากสังคมอย่างเท่าเทียม

"องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันประกาศเจตานารมณ์ในการรับคนพิการเข้าทำงานโดยสถานประกอบการที่มีตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D นั้นจะเป็นสถานประกอบการที่ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการค้า โรงแรมธนาคาร มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้คนพิการสามารถมีรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยสำคัญในบทบาทการสนับสนุนด้านการสร้างทักษะ สร้างงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่คนพิการมากกว่าช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์"

ด้าน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวถึงการสนับสนุนของ สสส.กับกลุ่มคนพิการว่า

"สสส.ทำงานครอบคลุมหลายมิติ ร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนอาชีพของคนพิการให้ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1. ทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการที่จะต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ รวมถึงครอบครัวที่จะยอมรับและเข้าใจว่าคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ และสถานประกอบการที่ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงาน 2. พัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ของคนพิการให้ทัดเทียมคนปกติ 3. ลดอุปสรรคและสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาคนพิการในการสอบแข่งขันใบประกาศต่างๆ หรือการทำรถเมล์ชานต่ำ ทางลาดเพื่อรถเข็นคนพิการ"

งานสัมมนาระดับเอเชียเพื่อส่งเสริมองค์กรเครือข่ายของคนพิการและองค์กรเพื่อคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workability Asia conference 2015) ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เป็นงานต่อเนื่องที่ สสส. ได้สนับสนุนโครงการนำร่องการส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการจุดประกายให้เกิดงานสนับสนุนคนพิการ สำหรับงานสัมมนาฯครั้งนี้จะมีงานวิชาการที่เป็นแนวทางให้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และคนพิการว่าควรดำเนินการอย่างไร และมีองค์ความรู้ที่พลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม thaihealthจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ผอ.สำนัก กล่าวทิ้งท้าย

นายจำเริญ คลี่แก้ว โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผู้พิการแขน กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันที่ภาคส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญกับคนพิการในการประกอบอาชีพว่ามีความใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพด้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และอยากเปิดร้านซ่อมเป็นของตัวเอง รู้สึกภูมิใจมากที่สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ และมั่นใจว่าผมจะประกอบอาชีพนี้ได้สำเร็จ ส่วน

นายศุภวัฒน์ พรหมจรรย์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผู้พิการแขน กล่าวถึงความฝันที่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ว่าอยากพัฒนาโปรแกรมด้านการเรียนการสอนให้ผู้คนได้ใช้ รู้สึกตื้นตันใจและภูมิใจมากที่สังคมให้โอกาส ได้ฟังการประกาศเจตนารมณ์ของภาคส่วนต่างๆ แล้ว ปลื้มใจแทนเพื่อนๆคนพิการที่อยากมีงานทำ

ความพิการทางร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน หากสังคมให้โอกาสพวกเขาก็พร้อมที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม