โลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

| |
อ่าน : 3,686

สังคมโลกยิ่งมีการพัฒนามากขึ้น ความซับซ้อนในวิถีแห่งสังคมก็ยิ่งมีมากขึ่น จนหลายสิ่งหลายอย่างไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่ต้องอาศัยการรวมพลัง รวมมันสมอง เข้าด้วยกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งยากต่อการจะใช้พลังจากคนเพียงคนเดียวให้เกิดความสำเร็จในการแก้ไข

และเช่นเดียวกัน หากจะสร้างความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งต่างๆ การร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนย่อมมีสมรรถภาพมากกว่าจะคิดเองทำเอง เพียงคนเดียว ถ้าจะบอกว่า สังคมโลกวันนี้ ไม่ใช่สังคมของคนเดียวคนเดียว แต่เป็น สังคมของการรวมกลุ่ม ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ก็น่าจะถูกต้องที่สุด

โลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealthโลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealth

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกล่าวไว้ในงานเปิดนิทรรศการผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคประชาสังคม ว่า “...การรวมตัวกันของกลุ่มคนเล็กๆ แต่ทำเรื่องยิ่งใหญ่ในวันนี้ ถือเป็นกุญแจสำหรับแก้ปัญหาประเทศไทยที่นับวันยิ่งมีความซับซ้อน...เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมจะเป็นตัวกระตุ้น และดึงพลังเหล่านี้ออกมาเพื่อใช้ในการแก้วิกฤติชาติ”

ในการจัดงานครั้งนี้ ผู้จัดมีความมุ่งหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทย จนเกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้และสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นเอง

ภายในงานวันนั้นจะพบเห็นว่า มีผลงานนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ที่มาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ11 แห่ง ได้สะท้อนผลงานออกมาเป็น 6 โจทย์สังคมไทย คือ 1.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.ที่ทำกิน 3.เกษตรกรรม 4.เยาวชน 5.คนพิการ และ6.แรงงานและกลุ่มชาติพันธ์

โลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealthโลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealth

คุณวิกรม วงษ์สุวรรณ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานเรื่อง “ ฉัน (ไม่) พิการ” ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ บอกว่า การได้พานิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ต่างจากการสอนในห้องเรียนตรงที่ว่าทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้เห็น ได้พูดคุย และได้ฟังคนอื่นมากขึ้น และสิ่งเหล่านี้ได้นำมาซึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเขาอยากลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

อาจารย์วิกรม ขยายความต่อไปด้วยว่า ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของทัศนคติ จากเดิมในการเรียนการสอนบางรายวิชาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือสังคมโดยตรง แต่จริงๆ เราก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ ในอนาคตปัญหาต่างๆ ก็อาจจะซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในการเรียนการสอนทุกวิชาเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือสังคมกันได้หมด

โลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealthโลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealth

เช่นเดียวกับแนวคิดของ คุณสันติ ตันสุขะ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เห็นด้วยว่า ในการเรียนการสอนของภาควิชาการออกแบบนั้น ส่วนใหญ่นิสิตจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปทำงานจากโจทย์จริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง แต่ในการเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสออกไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน และพบว่ายังมีเรื่องราวใหม่ ที่บางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ดี บางอย่างก็เป็นปัญหาของสังคม และสิ่งไหนที่เป็นปัญหา ในฐานะที่เป็นนักออกแบบและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เขาก็จะสามารถนำเอาความคิด เหล่านั้นมาช่วยมองปัญหาในมิติต่างๆ และช่วยกันหาทางออกว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ว่าควรทำอย่างไร

โลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealthโลกจะสดใสยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม thaihealth

ในส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกเสียงมีความเห็นตรงกันว่า การลงพื้นที่ไปทำงานที่ชุมชนทำให้เราได้มากกว่าการทำโปรเจ็กต์แค่ในสถาบัน เพราะเป็นการได้ออกไปช่วยเหลือสังคมจริงๆ ได้เห็น ได้ใช้ชีวิต และเรียนรู้วิถีชีวิต ได้เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านต้องต่อสู่กับปัญหาเหล่านี้ ทำให้เราเห็นภาพชัดมากกว่าเห็นจากในข่าวหรือข้อมูลจากแต่ละฝ่าย

ใครที่อยากเห็น หรือ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผลงานทั้งหมดของนักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ Facebook : ThailandAcitveCitiZen Facebook : University Network for Change : UNC Facebook : มูลนิธิสยามกัมมาจล และ www.scbfoundation.com

โลกวันนี้จะสดใสได้โดยง่าย หากทุกสถาบันการศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่นำเอาปัญหาสังคมมาเป็นโจทย์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจผู้คนมากขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาหรือสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่มากขึ้นได้

 

 

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ฉลองเทศกาลปีใหม่  จอมบึง  ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรหรัพย์  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth งดเหล้าเข้าพรรษา โชคดี รณรงค์ โชคดีที่ยังไปไม่ถึงร้านเหล้า  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  จังหวัดชัยภูมิ  ลดยอด  การรักษาสิ่งแวดล้อม  มลพิษในอากาศ  ภัยสังคม  ช่องจมูก  สัมภาษณ์  ผ้าปิดจมูก  Nga Le  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ดื่มน้ำร่วมแก้ว โรคติดต่อ ติดเชื้อ พฤติกรรมเสี่ยง ผู้ใช้แรงงาน ต้นฤดูหนาว  ซ่อมจักรยาน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ล้างหน้า บำรุงผิว การผ่อนคลาย การเลือกทานอาหาร เคล็ดลับ นวดกล้ามเนื้อ คลายอาการตึงเครียด เลือดลมไหลเวียนได้ดี  ผู้นำท้องถิ่น  อ่อนไหว  จักรยานยนต์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม