สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี เพื่อสุขภาพคนไทย

| |
อ่าน : 21,081

ประเทศไทยเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งการจัดการปัญหานี้ให้ได้ผลสําเร็จอย่างแท้จริง จําเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้จากหลักฐานทางงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี เพื่อสุขภาพคนไทย thaihealth

ด้วยเหตุนี้ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Food and Nutrition Policy for Health Promotion Program (FHP) จึงเกิดขึ้น ภายใต้สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPF) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการ องค์กร เครือข่าย และสังคม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและสนับสนุนกระบวนการนโยบายการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพในประเทศไทย

นางสาวสุลัดดา พงษ์อุทธา นักวิจัยและผู้จัดการแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เล่าว่า จุดเริ่มต้นของ FHP ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยแรกเริ่ม FHP เป็นหน่วยงานวิชาการด้านอาหารและโภชนาการเพื่อประสานสนับสนุนนโยบายป้องกันและควบคุมปัญหาโรคอ้วน ซึ่งเป็นผลจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 ในประเด็นการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในช่วงระยะเวลา 2 ปีหลังจากก่อตั้ง FHP ได้ผลิตผลงานวิจัยและประสานสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วน เช่น นโยบายการจัดการอาหารโรงเรียน การควบคุมการตลาดอาหารที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก ฉลากโภชนาการ ราคาและภาษี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี เพื่อสุขภาพคนไทย thaihealth

ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 FHP ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของนโยบายอาหารและโภชนาการในประเทศไทย โดยขยายการดำเนินงานทั้งในแง่ของเป้าหมายและบทบาทหน้าที่การดำเนินงาน จากเดิมที่มุ่งจัดการเฉพาะปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases) ได้ขยายครอบคลุมไปสู่การจัดการ อาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ FHP ยังได้เพิ่มบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและเทคนิควิชาการให้แก่การศึกษาวิจัยและการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายอาหารและโภชนาการ

โดยวัตถุประสงค์เฉพาะของแผนงานฯ ประกอบด้วย 1.สร้างงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพของข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ (Evidence-based policy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจัดการป้องกันและควบคุม ปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร และมีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ในที่นี้ไม่รวมงานวิชาการด้านชีววิทยาและการแพทย์คลินิก 2. เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยไปยังหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย และใช้ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาศักยภาพในการผลิตข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบาย รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งในระดับบุคลากร องค์กร และเครือข่าย และ 4. พัฒนาและประสานความร่วมมือ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับนานาชาติ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ

สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี เพื่อสุขภาพคนไทย thaihealthสำหรับโครงการที่ทางแผนงานจัดทำที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดทำรายงานศึกษาการโฆษณาขนมในช่วงเวลาสำหรับเด็ก และจดหมายข่าวกินฉลาดปราศโรค, งานนำเสนอโครงการ Impact of food and beverages with high sugar, fat and sodium marketing on children and adolescents ในงาน TCN 2014 ที่ผ่านมา, การทำ factsheet และหนังสือพ๊อคเก็ตบุค การทำสกู๊ปข่าว “คนไทยกินน้ำตาลเกินมาตรฐาน” เพื่อลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และรายการวิทยุ

นอกจากนี้แผนงานฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาหารและโภชนาการ ได้แก่ การขับเคลื่อนมติสมัชชาประเด็นอาหารโรงเรียน, การประชุมหารือการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมโฆษณาอาหารที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก, การขับเคลื่อนมาตรการภาษีเครื่องดื่มรสหวาน, การขับเคลื่อนมาตรการฉลากโภชนาการ และพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ

สุลัดดา ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการวิจัยในปี 2558 แผนงานฯ จะมีงานวิจัยภายในจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประเมินติดตามปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (International Network for Food and Obesity/NCDs Research, Monitoring and Action Support; INFORMAS)

สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี เพื่อสุขภาพคนไทย thaihealthซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นย่อยจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ Food composition, Food labeling, Food price, Food provision, Food retail, Food promotion (food marketing ทั้งในส่วน Free TV & TV digital), Food trade และ Food Policy, โครงการการสื่อสารการตลาดอาหารสำหรับเด็กในโรงเรียน, โครงการการศึกษาสถานการณ์ขององค์ความรู้ จัดทำแผนผังฐานข้อมูล และหาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในประเทศไทย, โครงการความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการหน้าผลิตภัณฑ์ (Front-of –pack labeling) ของประชากรไทย และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฉลากโภชนาการ

“นอกจากนี้ทางแผนงานฯ ยังเปิดรับให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอกโครงการจำนวน 14 โครงการ และวิทยานิพนธ์จำนวน 3 โครงการ ที่ครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการ เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีแก่ประชาชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” สุลัดดา กล่าวทิ้งท้าย

 

 เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม