พลังคนพิการ หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม

| |
อ่าน : 5,257

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สสส. หนุนภาคเอกชนขับเคลื่อน “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (Declaration of Welcome Disability) นำร่องในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย

พลังคนพิการ หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม thaihealthพลังคนพิการ หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม thaihealth

กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Workability Thailand  ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจและการศึกษาชั้นนำริเริ่มโครงการประกาศเจตนารมณ์หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (Declaration of Welcome Disability) เพื่อรณรงค์การสร้างเจตคติและความตระหนักรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในฐานะพลเมืองของสังคมที่มีความสามารถสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการเป็นพลังและหุ้นส่วนทางสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “คนไทยทุกคนต้องมีงานทำ” ที่หมายรวมถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย โดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนในการสนับสนุนโอกาสในการมีงานทำ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ทัศนคติและการปรับจัดสถานประกอบการให้พร้อมสำหรับการทำงานของคนพิการในสถานประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบริการเพื่อสร้างงานและรายได้แก่กลุ่มคนพิการอีกทางหนึ่ง นอกจากการรณรงค์จนเกิดทัศนคติและวัฒนธรรมที่เปิดรับ ยกย่อง และชื่นชมศักยภาพของคนพิการในประเทศไทยแล้ว Workability Thailand มุ่งต่อยอดการใช้ตราสัญลักษณ์ในการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านมาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าบริการในตลาดเศรษฐกิจ หวังตลาดผู้ซื้อตรง (B2B) จากการสนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชน ภายใต้แบรนด์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D Mark โดยได้รับการรับรองจาก Workability Asia ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความสามารถในการทำงานของคนพิการในภูมิภาคเอเซีย

“พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (The Memorandum of the Public Private Partnership towards พลังคนพิการ หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม thaihealthDeceleration of Welcome Disability) นำโดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยาน พร้อมกับนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการแถลงความร่วมมือร่วมกับกลุ่มสภา/สมาคมธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

โดยมีความมุ่งหมายที่จะรณรงค์การปลูกฝังนโยบายของการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียม การไม่กีดกันคนพิการภายในองค์กร และการขยายสู่การดูแลลูกค้าและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีและร่วมรณรงค์สังคมไทยให้ร่วมเป็นหนึ่งกำลังในการเปลี่ยนแปลง “คนพิการจากภาระให้เป็นพลัง” โดยการเสริมหนุนกลไกตัวกลางจากสภา/สมาคมธุรกิจในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย โดยการสนับสนุนของภาคเอกชนอันสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมและการเชื่อมโยงทักษะความสามารถในเชิงธุรกิจสู่การพัฒนาและยกระดับคนพิการ ในการเสริมหนุนกลไกตัวกลางจากภาคเอกชนในการสร้างทักษะ สร้างงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่คนพิการและขยายผลได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ร่วมตลอดจนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจขึ้น (Win-Win Approach) โดยมีเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการทำงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนพิการ อย่างบูรณาการ ตลอดจนรณรงค์ให้ภาคเอกชนอื่นๆ ร่วมส่งเสริมการสร้างโอกาสในการมีงานทำแก่คนพิการมากกว่าการให้แบบสังคมสงเคราะห์ เมื่อเอกชนเข้ามามากขึ้นกระบวนการสร้างความตระหนักสังคมและสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเปิดโอกาสแก่คนพิการในสังคมไทยก็จะพัฒนาขึ้นต่อไป

 

 

ที่มา: Workability Thailand

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม