ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 4,430

ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ thaihealth

TCDC จับมือ สสส. ต่อยอดองค์ความรู้เยาวชนไทยสู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ความสำเร็จจาก "โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน”

หลังจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ "โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน : Love Your Local Love Your City" โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภูมิภาคได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) รวมถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) มาใช้ในการพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนได้จริง โดย 3 โครงการดีเด่นที่ได้รับทุนสนับสนุน ได้แก่ ม.อุบลฯ, มรภ.กำแพงเพชร และมรภ.สงขลา ลงมือจัดทำโครงการในพื้นที่จริงจนบรรลุเป้าหมายแล้ว จากความสำเร็จดังกล่าวจึงได้เกิดงานแถลงข่าวนี้ขึ้น ที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยได้รับเกียรติ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มาเป็นประธาน

ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เผยถึงความสำคัญของแนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาขับเคลื่อนนโยบายต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ thaihealthการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวาง โดยการสร้างให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเมืองสร้างสรรค์ต้องมีลักษณะเด่นรวมกันคือ การเปิดกว้างทางความคิด มีสถานที่ที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ เอื้อให้เกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นฐานของความคิดสร้างสรรค์ นั่นคือ บรรยากาศของชุมชนเมืองคือสินทรัพย์ล้ำค่าของสังคม

“ปัจจัยการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ยั่งยืน มิใช่มาจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนให้รู้จักตัวเอง รู้ปัญหาของตนเองและชุมชน รู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและเชื่อว่าตนจะพึ่งตัวเองได้จนนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งบทบาทในการกระตุ้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับชุมชน “เยาวชน” คือ กลุ่มพลังที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะพวกเขาคือ “คนกลาง” ที่เข้าถึงหน่วยต่างๆของสังคม เป็นพลังที่เชื่อมโยงระหว่างภาคครอบครัว การศึกษา และภาคสังคม นอกจากนี้เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตและงอกงาม ไปในทิศทางที่จะสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาชุมชนต่อไป”

จากแนวทางดังกล่าว "โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน : Love Your Local Love Your City" จึงได้เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานระหว่าง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นอย่างมีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน Service Design การเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมือง (Creative City) ที่สำคัญคือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง อันเกิดจากการลงพื้นที่ การพบเจอปัญหา การรับฟังความเห็นของชุมชน นำไปสู่ทัศนคติเปิดกว้างและความสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้ชุมชนของพวกเขาดีขึ้น

“ผมชื่นชมต่อทีมเยาวชนจาก 3 สถาบันการศึกษาที่จัดทำ 3 โครงการต้นแบบที่ใช้เวลานอกห้องเรียน พัฒนาโครงการเป็นเวลากว่า 10 เดือน ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และขอให้กำลังใจกับอีกกว่า 10 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแม้ว่าวันนี้โครงการที่ตั้งใจไว้จะยังไม่ได้พัฒนาสู่ต้นแบบที่จับต้องได้ แต่ความรู้และประสบการณ์ที่เยาวชน นักศึกษา ได้รับการฝึกฝนตลอดระยะเวลาหลายเดือน การเติมความรู้จากหลักสูตรต่างๆ การเปิดมุมมองและโลกทัศน์ จะทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาความคิดให้ตกผลึกเป็นรูปธรรม ที่มีคุณค่าต่อตนเองและต่อสังคมต่อไป” ดร.ยงยุทธ เสริม

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการว่า เป็นเวลากว่า 10 เดือนแล้ว ที่ TCDC และ สสส. จัดทำ "โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน : Love Your Local Love Your City" ที่มีเป้าหมายให้เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ต่อแนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และให้โอกาสในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) มาใช้ในการพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนได้จริงจากเยาวชน 14 ทีมจาก 14 สถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาค จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ผลการตัดสินมีเพียง 3 ทีมชนะเลิศที่ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ให้โครงการของทีมตนต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ thaihealthเกิดขึ้นได้จริงต่อไป ได้แก่ โครงการพัฒนารูปแบบระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถว จังหวัดอุบลฯ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, โครงการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับชาวมูเซอ จังหวัดกำแพงเพชร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, โครงการออกแบบระบบการจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน : Love Your Local Love Your City ซึ่ง สสส. ได้ร่วมกับ TCDC เป็นอีกโครงการที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของความเป็นนักสร้างสรรค์ในตัวเยาวชนให้เกิดขึ้น ทั้งความรู้จากห้องเรียนและนอกห้องเรียน ย่อมเป็นเครื่องปูทางให้เยาวชนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาใหม่ๆ และนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มเข้มแข็งให้กับเหล่าเยาวชนเอง

“การได้เห็นการประสานเครือข่ายการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อส่งต่อผลสำเร็จของโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายและใจ ซึ่งโครงการนี้ก็นับเป็นอีกความสำเร็จของการจับมือกันของสถาบันการศึกษาและชุมชน ที่สำคัญคือการร่วมมือกันของนักศึกษาและคนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของพวกเขาให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์”

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม