ปักธง 6 นครแห่งการอ่าน

| |
อ่าน : 17,398

การส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชนชน และเยาวชนนับเป็นวาระสำคัญของหลายจังหวัดในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นอุดมการณ์สร้างสังคมนักอ่าน เพื่อสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ สร้างนครการอ่านที่คนทุกเพศ ทุกวัยต่างเข้าถึงบริการด้านการอ่านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ปักธง 6 นครแห่งการอ่าน thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ปักธง 6 จังหวัดในประเทศไทย ที่พร้อมขับเคลื่อนเป็นนครแห่งการอ่านนำร่อง ได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.อุบลราชธานี จ.ขอนแก่น จ.กระบี่ ในเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา และพร้อมผลักดันการอ่านเป็นวาระของจังหวัด นำยุทธสาสตร์ 3 ดี มาใช้ในการสร้างเมืองสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

ด้าน .กรุงเทพมหานคร ดร.มิ่งขวัญ กิติวรรณกร กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม.  เล่าถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ผลักดันประชาชนให้รักการอ่าน จนได้รับรางวัลจากยูเนสโก ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556

“กรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ โดยหน่วยงานของ กทม. หลายหน่วยงานต่างช่วยกันสนับสนุน และผลักดัน เช่น มีห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ บ้านหนังสือในชุมชน เป็นต้น สำนักงานการศึกษาดำเนินการเรื่องรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายโรงเรียนกว่า 80 เครือข่ายใน กทม. ต่างร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรักการอ่าน และจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้แล้วทางจังหวัดยังเน้นเรื่องการอ่านออก อ่านคล่องให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการอ่าน  แนวทางในอนาคตจะสนับสนุน และรณรงค์ให้มีมุมการอ่านทุกองค์กร ร้านอาหารมีมุมการอ่านในทุกพื้นที่ ส่งเสริมมุมการอ่านในโรงพยาบาล และแจก book start เป็นของขวัญแก่แม่หลังคลอด เพื่อส่งเสริมการอ่านให้ลูกตั้งแต่เล็กๆ”

สำหรับ นายอาคม สุขพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวถึงแนวทางของจังหวัดว่า ต้องสนับสนุนการอ่านที่ครอบครัว ถ้าพื้นฐานของครอบครัวดี เด็กก็จะเติบโตโดยมีพื้นฐานที่ดี

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับทางเทศบาล ทำงานสนับสนุนกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง เน้นหมู่บ้านที่ห่างไกลจากเมือง ด้วยพื้นที่ของจังหวัดเป็นภูเขา และมีชาวเขาที่อยู่ห่างไกลจำนวนมาก จึงต้องเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้การอ่านเป็นวาระสำคัญของทางจังหวัด เพื่อเป็นนครแห่งการอ่าน

ขณะที่ จ.ลำปาง เป็นจังหวัดที่มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนสอบ onet ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กทั้งประเทศ นายฤทธิรงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ได้เผยกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้เด็ก และประชาชนรักการอ่านว่า

“ยุทธสาตร์เรื่องการอ่านนั้นได้ถูกจัดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดตั้งแต่ปี 2553 โดยมุ่งสู่การอ่านที่ยั่งยืนมีการลงนามถึง ปักธง 6 นครแห่งการอ่าน thaihealth373 องค์กร ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน ช่วยกันสนับสนุน ให้ครอบครัว ชุมชนรักการอ่าน เกิดอาสาสมัครที่จะช่วยให้ประชานรักการอ่าน ชมรมว่างเป็นอ่าน และสนับสนุนกลุ่มอาชีพรักการอ่าน เพื่อหาความรู้ในการพัฒนาอาชีพตนเอง แนวคิดหลักคือช่วยกันสร้างคน ปลูกคน เพื่อพัฒนาตนเองพร้อมรับการเปิดอาเซียนได้”

นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ ซึ่งมีนักปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ คนดัง นักเขียน ชื่อดังล้วนมาจากอุบลราชธานี ประชาชนจึงถูกปลูกฝังให้รักการอ่าน และสืบทอดความเป็นนักปราชญ์

“ทุกภาคส่วนของจังหวัดสนับสนุนประชาชนให้รักการอ่าน โดยการจัดกิจกรรม เช่น หอสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือตามหมู่บ้าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้การเรียนรู้ การอ่านมีเพิ่มมากขึ้น มีมุมหนังสือตามสถานที่ต่างๆ ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผนึกกำลังสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนเด็กวัยเรียนให้มีการอ่านเข้มข้น ใฝ่หาความรู้ และเพิ่มจำนวนยุวฑูตการอ่าน พัฒนาการอ่านไปสู่ศูนย์เด็กเล็ก และจะขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด”

ด้าน บุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองขอนแก่น เล่าว่า ศูนย์กศน.จังหวัด ได้บูรณาการกิจกรรม และส่งเสริมกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้งจังหวัดรักการอ่าน โดยมีแนวคิดสร้างฐาน และนิสัยรักการอ่านจากครอบครัว และชุมชน หลายหน่วยงานในจังหวัดร่วมมือกันวางยุทธศาสตร์ โดยให้ กศน.เป็นหลักในการขับเคลื่อน

“กิจกรรมที่ทางจังหวัดส่งเสริม ได้แก่ การให้สังคมผู้สูงอายุเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเป็นครูภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กิจกรรมบ้านอัจฉริยะ โดยจังหวัดส่งเสริมสื่อหนังสือพิมพ์ และวรสารที่เป็นปัจจุบันให้เข้าถึงทุกปักธง 6 นครแห่งการอ่าน thaihealthหมู่บ้าน โครงการหนังสือติดล้อ ร่วมกับเทศบาลประจำจังหวัดทำหนังสือเคลื่อนที่ นำดารานักแสดงที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นเข้ามามีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน เช่น ติ๊ก ชีโร่, ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, กิตติ สิงหาปัด เป็นต้น อีกทั้งยังมี กิจกรรมนายอำเภอเคลื่อนที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมที่นายอำเภอและผู้ว่าฯ จะนำชุดหนังสือไปมอบให้ประชาชน พร้อมส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนด้วย

ปิดท้ายที่ นายณรงค์ วุ่นพลิ้ว รองผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ ที่นำเรื่องรักการอ่าน โดยส่งเสริมทั้งเด็กและเยาวชน มาบรรจุใน 12 วาระกระบี่ ซึ่งเป็นนโยบายที่จะยกระดับเป็นเมืองนานาชาติ

“กระบี่เติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ยังมีประชาชนที่อ่านหนังสือไม่ออก เราจึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เมืองนครแห่งการอ่านอยู่ใน 12 วาระ กระบี่ ตอบโจทย์วาระถึง 4 ประการ คือ 1.เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 2. กระบี่ ความหลากหลายที่ล้้าค่า 3. มั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้้า แบ่งปันความสุข 4. เด็กกระบี่ดี มีอนาคต นอกจากนี้ทาง TKpark อุทยานการเรียนรู้ ได้จับมือกับทางจังหวัดร่วมสร้างนครการอ่านในการจัดพื้นที่การเรียนรู้ เน้นการพัฒนาคนอย่างเต็มที่เพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การอ่าน ถือเป็นอาวุธทางปัญญาที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ควรสนับสนุนให้เกิด และผลักดันให้เป็นวาระหลัก เพื่อสนับสนุนให้คนไทย และเด็กไทยมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางปัญญา

 

 

เรื่องโดย น.ส.อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม