สสค.เปิดเวทีระดมความคิดด้านการศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 2,401

เปิดเวทีระดมความคิดด้านการศึกษา thaihealth

สสค. เปิดเวทีจังหวัดระดมความคิดด้านการศึกษา เน้นการมีงานทำ และเด็กมีคุณธรรมรักถิ่น

16 พ.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการรับฟังความเห็นภาคประชาชนด้านปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์จากคนอำนาจเจริญจากทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และรศ.ดร.ประภาภัทร นิยมเข้ารับฟังข้อเสนอ สภาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และร่วมบรรยายพิเศษ

โดยคนอำนาจเจริญได้สรุป 6 ข้อเสนอในขับเคลื่อนการศึกษา แก่คณะ สปช. ได้แก่ 1. การศึกษาเพื่ออนาคต: เน้นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพและรักท้องถิ่น 2. พัฒนาระบบสถานศึกษา 3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 4. ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา 5. ปรับกระบวนการเรียนรู้: เน้นประสบการณ์จริงบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 6. ครูและนักเรียน ต้องพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ทั้งเรื่องท้องถิ่นและมีความพร้อมสู่ AEC

รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านการศึกษา และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การกู้สถานการณ์การศึกษาไทยมี 3 จุดคานงัดหลัก 1. ปฏิรูปหลักสูตร: ปรับหลักสูตรเดียวเปิดเวทีระดมความคิดด้านการศึกษา thaihealthเป็นหลักสูตรเพื่อคนทั้งมวล เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 2. ปฏิรูปผู้ถูกสอน ให้กลายเป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3. ปฏิรูประบบการเงินและบริหารคน เพื่อการศึกษาด้วยหลักอุปสงค์ สู่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนและสังคมอุดมปัญญา ดังนั้นระบบการศึกษาที่เน้นคุณภาพใน 3 ระบบหลัก คือ 1.การศึกษาภาคบังคับ 2.พื้นฐาน อาชีวศึกษา และ3.อุดมศึกษา จึงต้องอาศัยระบบการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลมาเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน กระทรวงศึกษาจึงต้องเปลี่ยนจากการกำกับและจัดการศึกษา เป็นผู้กำหนดนโยบายกำกับดูแล ติดตามพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาได้ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ โดยกระจายบทบาทการจัดการศึกษาที่แท้จริง สู่ท้องถิ่น สู่สถานศึกษา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านการศึกษา กล่าวว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูป เพราะหากพัฒนาคนไม่สำเร็จก็ไม่สามารถปฏิรูปได้ จึงเป็นที่มาในการสัญจรในพื้นที่รวม 10 ครั้งทั่วประเทศ  การศึกษาปัจจุบันต้องเรียนรู้เพื่อดูแลคนใกล้ตัว เพราะในการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา เน้นแต่การปฏิรูปครูในระบบ และโครงสร้างการศึกษา นั่นคือครูกว่าหกแสนคน ที่ดูแลเด็ก 9 ล้านคน แต่กลับไม่ครอบคลุมเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบ ฉะนั้นการจัดการศึกษาจึงไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

ด้านสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า อำนาจเจริญมีวิสัยทัศน์ 3 ประการ 1.การยกระดับ “ข้าว” เป็นเศรษฐกิจหลัก 2.การพัฒนาคนผ่านการศึกษา 3.ส่งเสริมธุรกิจการค้าหนุนอำนาจเจริญให้เป็นเส้นทางการค้าทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาคนจำเป็นต้องใช้การศึกษาในการพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดทั่วถึง เหมาะสมกับท้องถิ่น และผู้เรียนที่มีความหลากหลาย เช่น  อำนาจเจริญเน้นข้าวเป็นการค้าหลัก ควรสอนให้เด็กคิดบริหารจัดการเรื่องการข้าวได้ทั้งระบบ การระดมความคิดเห็นวันนี้จึงเป็นการชวนคนอำนาจเจริญมาช่วยกันคิดขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยการทำงานแบบระเบิดจากข้างใน ซึ่งหมายถึงให้ถูกฝ่ายช่วยกันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

นพ.ชัยพร ทองประเสริฐ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ด้านการศึกษา คนอำนาจเจริญมีเป้าหมายผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนถิ่น และมีความสามารถตรงตามสายอาชีพที่ต้องการ โดยคนอำนาจเจริญต้องได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเวทีวันนี้จะสร้างความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยอำนาจเจริญปฏิรูปการศึกษาเพื่อโจทย์คนอำนาจเจริญได้อย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม