สสส.ร่วมมหาดไทย - สธ. เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 5,516

“สสส.ร่วม มหาดไทย-สธ.” เตรียมพร้อมทุกวัยรับสังคมผู้สูงอายุไทย thaihealth

บอร์ด สสส. เห็นชอบกรอบนโยบาย 59 เน้นเชื่อมงานผู้สูงอายุไร้รัฐ- ไร้สัญชาติ ร่วม“มหาดไทย-สธ.” เตรียมพร้อมคนทุกวัยรับสังคมผู้สูงอายุไทย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. มีมติเห็นชอบในประเด็นพิจารณากรอบนโยบายแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เน้นแผนหลัก 3 ปี ใน 5 ข้อ ได้แก่ 1. มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสุขภาพภายใต้กลไกการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 10 ปี  2. ขยายฐานผู้รับประโยชน์ในพื้นที่องค์กรที่กว้างขึ้น โดยพัฒนาชุดความรู้เสริงพลังสังคมให้เกิดความตื่นรู้ในด้านสุขภาพประชากร 3. สร้างความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยงระบบและกลไกขับเคลื่อนหลัก พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายรวมถึงขยายการทำงานสู่นานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนใหม่ 4. มุ่งสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งด้านความรู้ การสื่อสาร การจัดการ และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสุดท้าย 5. ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของประชาชนและระบบสู่สังคมผู้สูงอายุ ประสานภาพรวม เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

สถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2560 นี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอประเด็นปัญหาการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยถือว่าเป็นแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับกรอบนโยบายข้อ 5 ของ สสส.ที่จะเตรียมความพร้อมในทุกช่วงวัยให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นควรเป็นความร่วมที่ สสส.จะเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.)  และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในอนาคต

ด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาวะชุมชนระหว่างปี 25558-2556 ที่ประชุมเห็นชอบใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กร 2. การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 3. การเสริมสร้างศักยภาพระบบการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้และสื่อสาร รวมทั้งสสส.กำลังเตรียมความพร้อมเรื่อง กิจการเพื่อสังคม เตรียมตัวรับพรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคมที่กำลังจะออกมา

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม