หนุน พ.ร.บ.บุหรี่ฯ เพื่อคนไทย

| |
อ่าน : 3,908

ขณะที่ 97 ประเทศทั่วโลก รวมถึง ลาว เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน มีกฎหมายห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวนแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่อาจออกกฎหมายห้ามซื้อบุหรี่แบบแบ่งซองขายเป็นรายมวนได้

หนุน พ.ร.บ.บุหรี่ฯ เพื่อคนไทย thaihealth

ยืนยันด้วยผลสำรวจพบเด็กไทยอายุ 15-18 ปี กว่า 2 แสนคน ซื้อบุหรี่แบบแบ่งขายในแต่ละวันกว่า 1.6 ล้านมวน คิดเป็นเงินปีละ 1,800 ล้านบาท และพบการตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่อีกปีละ 48,244 คน

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายห้ามแบ่งซองขายบุหรี่ ในร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพราะการขายแบบรายมวนเป็นสาเหตุทำให้เด็กๆ ทดลองสูบจนเกิดการเสพติดบุหรี่ ถึง 70% จะติดไปตลอดชีวิต ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ อายุขั้นต่ำผู้ซื้อเพิ่มจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี

สาระคือการห้ามขายบุหรี่แบบแบ่งซอง ห้ามขายทางอินเตอร์ เน็ต ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ ณ จุดขาย ห้ามขายในวัด สวนสาธารณะ ทุกสถานที่ราชการ ห้ามโฆษณาและสื่อสารการตลาด สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต การประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ

โดยมีกระทรวงสาธารณสุข ทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานกอง ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่ายฯ มากมายหลายองค์กรสร้างกระบวนการทำงานการผลักดันให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ ผนึกกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล กรมสรรพสามิต มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย และในทุกพื้นที่สาธารณะ

หาก พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่คลอดออกมาได้ กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า จะสามารถป้องกันเด็กไทยไม่ให้ติดบุหรี่และประหยัดค่ารักษาโรค โดยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆได้ถึงคนละ 156,000 บาท สอดรับกับองค์กรอนามัยโลก กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558 "Stop illicit trade of tobacco products" ส่วนกรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข มีคำขวัญว่า "หนุนกฎหมายใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย"  กฎหมายใหม่ ช่วยให้ลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่จะเสพติดบุหรี่ เท่ากับทำให้ผู้ปกครอง ครู และสังคม ได้รับความสุขอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม