ชวนฉีดวัคซีน ป้องกันหัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่

| |
อ่าน : 6,560

สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง 6.4 ล้านคน

ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ thaihealth

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ริชชาร์ด บราวน์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว รรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน แก่เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน-7 ปี และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยและมีอาการรุนแรงหลังติดเชื้อ

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ชนิด ให้ประชาชน เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และลดความเสี่ยงอันตรายหลังติดเชื้อ ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เนื่องจากขณะนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่พบโรคนี้สูงที่สุด และโรคนี้ติดต่อกันง่ายทางการไอ จาม ตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่ม จำนวน 3.4 ล้านโดส ฟรีทุกสิทธิการรักษา ประกอบด้วย หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว 7 โรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอ ไตวาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคอ้วน ผู้ที่น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป และบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายสัตว์ปีก โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนวัคซีนฉีดให้ประชาชน 3 ล้านโดส ส่วนกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขกรมควบคุมโรคจัดซื้อ 4 แสนโดส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกาศฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งควรเข้ารับการฉีด เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้ ผลการวิจัยพบว่าหญิงมีครรภ์ ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการป่วยรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 6 เท่า ในปี 2557 ประชาชน 2 กลุ่มนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเพียงร้อยละ 1 ซึ่งต่ำกว่าทุกกลุ่ม วัคซีนที่ฉีดในปีนี้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ที่พบมากในไทยและทั่วโลก โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

วัคซีนชนิดที่ 2 ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน เป็นวัคซีนรวมในเข็มเดียวกัน สำหรับเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี และยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่ 2 ซึ่งมีประมาณ 3 ล้านคน เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด โดยพบได้ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคหัด เนื่องจากระดับภูมิต้านทานในร่างกายไม่เพียงพอ หลังจากที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกในช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 1 ขวบ ขณะนี้เด็กไทยมีอัตราครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคหัดสูงกว่าร้อยละ 96 จำนวนผู้ป่วยจึงลดลงมากปีละไม่ถึง 2,000 ราย ไม่มีเสียชีวิต

กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้ารณรงค์กำจัดโรคหัดให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน หรือประมาณ 66 ราย ภายใน พ.ศ.2563 ตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลก และจัดทำเป็นโครงการถวายแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยฉีดให้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ฟรี ตั้งแต่พฤษภาคม-กันยายน 2558 ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 เมษายน 2558 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมทั่วประเทศ 24,797 ราย เสียชีวิต 20 ราย จำนวนผู้ป่วยในรอบ 4 เดือน มีประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยตลอดปี 2557 ที่มีสะสมทั้งหมด 74,065 ราย เสียชีวิต 86 ราย ภายหลังจากประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ.2551 เป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆ หากประเทศไทยไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน จะพบผู้ป่วยทั้งประเทศปีละ 700,000-900,000 ราย และมีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวมร้อยละ 2.5 ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลปีละ 12,575-75,801 ราย ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 913-2,453 ล้านบาทต่อปี ครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในการรักษาพยาบาล

สำหรับสถานการณ์โรคหัดและหัดเยอรมัน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด 255 ราย หัดเยอรมัน 41 ราย ส่วนในปี 2557 พบผู้ป่วยโรคหัด 1,184 ราย หัดเยอรมัน 152 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตทั้ง 2 โรค

ทั้งนี้ อันตรายของโรคหัดเยอรมัน หากเป็นในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการ ปัญญาอ่อน ต้อกระจก ต้อหิน หูหนวก หัวใจพิการ ซึ่งอาจเกิดร่วมกัน หรือเกิดเพียงอย่างเดียวก็ได้

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม