"บ้านเหล่า" ชุมชนต้นแบบ งานสุข –เศร้า งดเลี้ยงเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 10,180

จังหวัดพะเยาแม้จะได้ชื่อว่าครองแชมป์นักดื่มมากที่สุดในประเทศไทย แต่ภายในกลับมีชาวชุมชนตำบลบ้านเหล่า ที่สามารถใช้มาตรการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงต่างๆ โดยเฉพาะงานศพได้

นายศุภชีพ  สิริวงศ์ใจ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเหล่า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีปัญหาการเปิดโรงสุราชุมชนและการดื่มเหล้าในชุมชน ทำให้ครอบครัวแตกแยก มีเด็กกำพร้า คนติดเหล้าจนเสียชีวิต จึงไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุรินทร์ที่ขับเคลื่อนเรื่องสุราเป็นต้นแบบ แล้วนำมาถอดเป็นบทเรียนเสนอในเวทีประชาคมเมื่อปี 2551 จึงเกิดเป็นโครงการ "ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดเหล้า ตำบลบ้านเหล่า" ขึ้น

มาตรการที่นำมาใช้ก็คือ ทุกหมู่บ้านนำป้าย "งานศพ งานโศก งานเศร้า งดเลี้ยงเหล้ากันเถอะ" ติดบริเวณงานศพทุกงานในพื้นที่ โดยเน้นขอความร่วมมือในชุมชนเพื่อแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์และเจ้าภาพงานศพ วัตถุประสงค์ก็เพื่อครอบครัว ชุมชนบ้านเหล่า ลด ละ เลิกเหล้า และเพื่อให้ทุกภาคส่วนในตำบลบ้านเหล่าได้ตระหนักและมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาในตำบลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเหล่ากล่าวต่อว่า ชุมชนตำบลบ้านเหล่ามีกระบวนการทำงานดังนี้ จัดประชุมคณะทำงานประกอบด้วย คณะทำงานสุขภาพภาคประชาชน และทีมงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านเหล่า ทีมงาน อบต.บ้านเหล่า ทีมงานสถานีอนามัยบ้านเหล่า เพื่อชี้แจงโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดเหล้า เพื่อให้มีการลด ละ เลิกเหล้าในงานต่างๆ และโดยเฉพาะงานศพในชุมชน 

พร้อมจัดเวทีประชาคมเครือข่ายครอบครัว ตำบลบ้านเหล่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสถานีอนามัย ประธานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มแม่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านระดับแกนนำ ตัวแทนสถาบันการศึกษา ประธานประชาคมตำบลบ้านเหล่า มีมติในที่ประชุมให้มีการงดเหล้าในงานศพทุกหมู่บ้าน และเชิญชวนให้งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

นายศุภชีพ กล่าวต่อว่า ทีมงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลบ้านเหล่า จัดทำป้ายงดเหล้าในงานศพแจกให้ทุกหมู่บ้าน และให้นำป้ายติดบริเวณงานศพ"งานศพ งานโศก งานเศร้า งดเลี้ยงเหล้ากันเถอะ" จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา, จัดสมุดลงนาม เชิญชวนประชาชนลงนามด้วยความสมัครใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา โดยเน้นขอความร่วมมือในชุมชนเพื่อแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์และเจ้าภาพงานศพด้วย และปิดท้ายด้วยการประชุมคณะทำงานสรุปผลงานและถอดบทเรียนการทำงานโดยเทคนิค AAR : After Action Reviwe

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ กล่าวว่า อุปสรรคในการทำโครงการก็คือประชาชนบางส่วนยังมีการดื่มเหล้า โดยอ้างว่าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพในงานศพ  เจ้าภาพบางงานยังมีการเกรงใจแขกที่มาร่วมงาน โดยเฉพาะแขกต่างถิ่นที่มาไกล มีการแอบนำเหล้ามาต้อนรับแขกต่างถิ่น หรือในบางงานศพไม่มีการดื่มเหล้าในบ้านงานศพ แต่ในละแวกบ้านใกล้เคียงยังมีการดื่มเหล้า

ดังนั้น หากจะทำให้สำเร็จต้องอาศัยคณะ/กลุ่มทำงาน มีความเสียสละและมีความตั้งใจจริง มีทุนใจสูงต่อชุมชนของตนเอง ผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และเป็นที่เชื่อถือของชุมชน มีความเข้าใจในวิถีของชุมชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน โดยมีองค์กรและโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานให้กับชุมชนได้

รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ตามแผนงานที่เสนอ และมีการถอดบทเรียนการทำงาน มีการเปรียบเทียบข้อมูล แนวคิด ผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้ทราบข้อผิดพลาดจากการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาและหาวิธีการทำงานที่เหมาะสม

ผลจากการรณรงค์ลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ ถือว่าประสบความสำเร็จ เน้นการสร้างความเข้าใจ สร้างความรู้แก่คนในหมู่บ้าน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้น รุกรานเข้าสู่ทุกครัวเรือน และเป็นการกลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม เป็นค่านิยมที่ผิดในเรื่องการนำเครื่องดื่มซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

เลิกเหล้า งานศพ งานมงคล ได้สำเร็จ นอกจากจะช่วยลดปัญหาสุขภาพและสังคมในชุมชมลงได้แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้อีกมากโข

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม