สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 15,882

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่า ในปี 2578 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด การเตรียมการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนการเตรียมการในด้านสวัสดิการบริการ และการสร้างหลักประกันต่างๆเพื่อรองรับประชากรสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ

สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ thaihealth

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างและจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และการพัฒนานโยบายระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศ  รวมถึงผลักดันกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ให้ข้อมูลว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  (มส.ผส.)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI)”  ได้จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย พัฒนา ทดสอบพื้นที่ต้นแบบการปฏิบัติการจัดระบบจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และกระตุ้นส่งเสริมหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในสังคมให้จัดปรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม

สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ thaihealth

การทำงานของมูลนิธิฯ แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1. จัดระบบการดูแลระยะกลาง และระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง 2. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ รายได้ ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงวัยกับคนวัยอื่นๆ ในสังคม 3. การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อการปรับตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 4. การจัดปรับสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุให้อยู่ร่วมกับคนวัยอื่น

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อการรู้สถานการณ์จริงของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม รอบด้าน และเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของสถานการณ์ เพื่อจำแนกและค้นหากลุ่มประชากรเป้าหมายผู้สูงอายุ ตามปัญหาและความต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเพื่อการประเมินผลลัพธ์การพัฒนา

พญ.ลัดดา ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และมีความท้าทายต่อประเทศไทย การวางแผนเพื่อบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานตลอดจนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในหลากหลายประเด็น

สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ thaihealth

เช่น การสร้างหลักประกันทางรายได้ การส่งเสริมการทำงาน การสร้างงาน และการเปิดโอกาสการทำงานให้แก่ผู้สูงอายุ จึงจำเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างหลักประกันการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ การหามาตรการรองรับการทำงานของผู้สูงอายุที่ยังคงพร้อมและต้องการทำงานเมื่อครบอายุเกษียณ เพื่อให้ประชากรในกลุ่มแรงงานต่างๆ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบมีระยะเวลาทำงานเพื่อเก็บออมสำหรับผู้สูงอายุยาวนานขึ้น  และมีจำนวนเงินเพียงพอสำหรับการยังชีพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นคงในยามสูงวัย และช่วยพยุงคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

“จากสถิติพบว่า คนไทยที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่คิดเรื่องการออมกว่าร้อยละ 50 แต่ลงมือปฏิบัติจริงน้อยมาก ทำให้ขาดหลักประกันเรื่องรายได้ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงต้องทำทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพ” พญ.ลัดดา กล่าว

จากแนวคิดดังกล่าว เป็นที่มาสู่การจัด เวทีนโยบายสาธารณะ “มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความเห็นนำไปสู่การพัฒนานโยบายการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนบูรณาการทางเลือกต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฎิบัติในทุกภาคส่วนและทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น นำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 15 ปี ข้างหน้าต่อไป

 

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม