‘รองเมือง’พื้นที่นี้ 3 ดี

| |
อ่าน : 5,137

จากพื้นที่ปิด...สู่พื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยพลังของคนในชุมชนร่วมพัฒนา ผ่านยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี เป็น รองเมือง..เรืองยิ้ม พื้นที่นี้มีสุข

‘รองเมือง’พื้นที่นี้ 3 ดี  thaihealth

งาน รองเมือง...เรืองยิ้ม ตอน ปทุมวัน...ปันยิ้ม เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยเกิดจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครชุมชน แกนนำเด็กเยาวชน และสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง ร่วมกันจัดขึ้น

‘รองเมือง’พื้นที่นี้ 3 ดี  thaihealthโดยมี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเปิดงาน และได้กล่าวบนเวทีว่า การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ต้องเริ่มที่การพัฒนาคนในชุมชนให้รู้จักปัญหา ค้นหาศักยภาพ ค้นพบภูมิปัญญาและแนวทางที่จะพัฒนาจากทุนเดิมที่มีอยู่  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนนำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนที่ดีอย่าง ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี ซึ่งได้แก่ 1. สื่อดี สร้างคนในชุมชนรู้จักการทำสื่อที่ดีให้เกิดการสื่อสารระหว่างคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดการร่วมกันคิดร่วมกันทำได้ 2. พื้นที่ดี  การสร้างพื้นที่ดีจะทำให้คนในชุมชนมีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาร่วมกัน อย่างเช่น ชุมชนรองเมืองแต่ก่อน เด็กในชุมชนไม่มีพื้นที่ทำกิจกรรม แต่เมื่อชุมชนร่วมกันคิดสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กในชุมชนได้เล่นได้ทำกิจกรรม จึงเกิดการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ขึ้นได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ 3. ภูมิดี โดยแต่ละชุมชนล้วนมีประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ความสามารถของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน และร่วมกันบูรณาการดูแลรักษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นเมือง 3 ดีที่สมบูรณ์แบบได้

“ในยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี ได้มีการวางเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในอีก 38 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเทศกาลรองเมืองครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งต้นแบบ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทั้งกายภาพและสังคม การลดความขัดแย้ง ลดปัจจัยเสี่ยงและปัญหาในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนในหลายมิติ โดยในระยะต่อไป สสส.จะร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อขยายพื้นที่สร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” ทพ.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติม

‘รองเมือง’พื้นที่นี้ 3 ดี  thaihealth

ด้าน รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการสร้างเมือง 3 ดี เป็นกระบวนการทำงานเชิงบวก เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กเป็นผู้ดำเนินการเอง เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง จนนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้เด็กเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้เกิดทักษะการใช้ประโยชน์จากสื่อ การเท่าทันสื่อ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสื่อสร้างสรรค์

สำหรับพื้นที่รองเมือง ได้สร้างให้เด็กและชุมชนเห็นความสำคัญของอาหารเช้า ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ให้เด็กมีส่วนร่วมทำ สารานุกิน” รวมถึงการพัฒนาให้เด็กและชุมชนได้ค้นหาของดีในชุมชนนำไปสู่การเห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่ของตนเอง โดยสำรวจร้านอาหารที่อยู่รอบชุมชน ที่สะอาด ปลอดภัยและอร่อย ใช้ชื่อว่า ร้านอาหารเรืองยิ้ม”  นอกจากนี้ยังนำกระบวนการศิลปะเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนแออัดที่เก่า ให้กลายเป็นชุมชนที่สดใสด้วยศิลปะ ให้เกิดความสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น กลายเป็น กำแพงหัวลำโพงเรืองยิ้ม” และมีการพัฒนาต้นแบบสุขภาวะเพื่อให้เด็กและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่านถนนรองเมือง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

‘รองเมือง’พื้นที่นี้ 3 ดี  thaihealth

“โครงการรองเมืองเรืองยิ้ม เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นความตระหนักของสภาพปัญหาทั้งอดีต และปัจจุบันในชุมชน รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาโดยให้เยาวชนได้มีสิทธิในการร่วมคิดร่วมทำ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จึงเปรียบเหมือนเป็นการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านการทำกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์ และ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นก็จะเป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตน และประเทศในอนาคตต่อไปได้” ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าว

มาที่อาสาสมัครคนเก่งอย่าง น้องบิว ศิริรัตน์ หนูดี แกนนำเยาวชน เปิดเผยว่า ตนได้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อชุมชน อาทิ การทำสื่อชุมชน หนังสั้น โดยนำกระบวนการศิลปะมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ด้วยการแต่งแต้มสีสันบนกำแพงตลอดทางเดินในชุมชน เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ นอกจากทุกกิจกรรมจะบอกเล่าถึงอัตลักษณ์ชุมชนแล้ว ยังแสดงถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้ กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างความภาคภูมิใจ และรักชุมชนของตนเอง

“ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีโอกาสคิดสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง และสังคมมากขึ้น การมีพื้นที่ให้ได้เรียนรู้ ทำให้เด็กได้ดึงศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ออกมา พร้อมกับใช้ปัญญาความรู้เป็นเครื่องนำทางผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพลังอันมหาศาลที่มีอยู่ในตัวเด็กและเยาวชนออกมาใช้เป็นพลังสร้างสังคมที่ดีงามต่อไปได้” แกนนำเยาวชน กล่าวทิ้งท้าย

 

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

 
 
 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม