‘เด็กริมโขง’ สานวัฒนธรรมภาษาแสก

| |
อ่าน : 8,306

ภาษาเครื่องมือที่บ่งบอกได้ว่าเรามีถิ่นฐานมาจากที่ใด โดยปัจจุบันเราสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาที่หลากหลาย จนบางครั้งอาจหลงลืมภาษาพื้นถิ่นของตนเอง “เด็กริมโขง” จึงเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับภาษาพื้นถิ่นของตนเองอย่าง “ภาษาแสก”

‘เด็กริมโขง’ สานวัฒนธรรมภาษาแสก thaihealth

ภาษาและวัฒนธรรมเป็นจารีตที่ติดตัวของกลุ่ม หรือชาติพันธ์มาตั้งแต่ถือกำเนิดจึงเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้คงอยู่คู่สังคมของชุมชนนั้นๆ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดการเปลี่ยนผ่านทางสังคมไปอย่างรวดเร็ว ภาษาหรือวัฒนธรรมต่างๆ จึงถูกให้ความสนใจจากคนรุ่นใหม่ไม่มากเท่าที่ควร เช่นเดียวกับ “ภาษาแสก” ซึ่งเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ไทยแสกที่มีภูมิลำเนาตามริมชายฝั่งแม่น้ำโขง จ.นครพนม ที่กำลังจะถูกลืมเลือนไปท่ามกลงความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนิยม

‘เด็กริมโขง’ สานวัฒนธรรมภาษาแสก thaihealth

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม “เด็กริมโขง” ที่เกิดจากการรวมตัวของเยาวชน ชุมชนอาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ทางสังคมในชุมชนไทยแสก เช่น กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมแสกเต้นสาก รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เช่นภาษาแสก ทั้งนี้กลุ่มเด็กริมโขง มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสา โดยสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนและดำเนินนโยบายของ สถานบันสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กเยาวชน และครอบครัว (สสย.) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี (สื่อดี ภูมิดี พื้นที่ดี) ร่วมกับสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“อยากให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม และภาษาที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจ เพราะมีหลายภาษาที่เราสามารถพูดสื่อสารกันได้ในสังคมและยังสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยภาษาอื่นๆ แต่ทำไมเราไม่หันมาอนุรักษ์และสืบสานภาษาพื้นเมืองที่เป็นของเราไว้ ขณะที่กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนต่างหยิบยกภาษาและวัฒนธรรมไทยแสกขึ้นมาแสดงให้ผู้ใหญ่ได้ดู” เสียงสะท้อนจาก นางสาวอริศรา มหาพันธ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเด็กริมโขง

‘เด็กริมโขง’ สานวัฒนธรรมภาษาแสก thaihealth

ผู้ประสานงานกลุ่มเด็กริมโขง บอกเล่าถึงที่มาของความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภาษาแสกว่า เป็นภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธ์ไทยแสกซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของชุมชนที่อยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำโขง ไม่มีตัวหนังสือเป็นลายลักอักษร มีเพียงภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะกลุ่ม จึงทำให้ภาษาแสกไม่ถูกนำมาใช้บ่อยนักในกลุ่มคนรุ่นหลัง

นางสาวอริศรา เล่าว่า จากการเริ่มต้นของเยาวชนเพียงไม่มีคนในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมจนก่อให้เกิดความตระหนักของคนในชุมชนถึงความสำคัญของภาษาแสก จึงทำให้ ‘กลุ่มเด็กริมโขง’ ร่วมมือกับ ‘กลุ่มฮักไทยแสก’ เพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน และร่วมกันขับเคลื่อนเกี่ยวกับประเพณีไทยแสก อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือของผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ อาสาร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาแก่ลูกหลานอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นความตื่นตัวของคนในชุมชนที่ตระหนักถึงคุณค่า อีกทั้งยังเห็นความสำคัญของภาษาแสกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

‘เด็กริมโขง’ สานวัฒนธรรมภาษาแสก thaihealth

นอกจากการทำงานด้านอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมแล้ว กลุ่มเด็กริมโขง ยังได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยร่วมมือกับคนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่ชุมชน อย่างการทาสีและปรับภูมิทัศน์รอบเขื่อนริมโขงบ้านอาจสามารถ ก็ทำให้ชุมชนน่าอยู่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย

สนใจร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็กริมโขงได้ที่ 38 ถ.ราชวงษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

 

 

เรื่องโดย: แพรวพรรณ สุริวงศ์  team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบ อริสรา มหาพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม