“มูลนิธิพัฒนาอีสาน” สร้างคุณค่า พัฒนาท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 9,851

จากการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนจังหวัดสุรินทร์ และก่อตั้งเป็น "มูลนิธิพัฒนาอีสาน" โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์สิทธิชุมชน และร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม

“มูลนิธิพัฒนาอีสาน” สร้างคุณค่า พัฒนาท้องถิ่น thaihealth

นายปรีชา สังข์เพ็ชร ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมเนท มูลนิธิพัฒนาอีสาน เล่าความเป็นมาของมูลนิธิฯ ว่า ได้ก่อตั้่งขึ้นเมื่อปี 2524 ซึ่งมีกลุ่มเอ็นจีโอ (NGO) กับกลุ่มหน่วยงานสากล เข้ามาช่วยเหลือผู้อพยพในค่ายบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยช่วงแรกเราจะทำงานในค่ายอพยพ แต่ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณค่ายอพยพ ต่างก็ได้รับความเดือนร้อนจากภัยสงครามกัมพูชาเช่นเดียวกัน จึงจัดตั้ง “โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์” ขึ้น เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 52 หมู่บ้าน 3 อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์  

นายปรีชา ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ เสริมว่า ความตั้งใจแรกเริ่มของการทำงานพัฒนาจะสำเร็จภายใน 5 ปี แต่ผ่านไป 2 ปี ทางโครงการฯ จึงเข้าใจว่า งานด้านการพัฒนาพื้นที่ไม่สามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงคิดจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นขึ้นในปี 2529 โดยมีชื่อว่า “มูลนิธิพัฒนาอีสาน” โดยการทำงานเริ่มจากการทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นเอง ทั้งตั้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวทางการทำงาน โดยใช้แผนการทำงานเป็นตัวตั้ง

“มูลนิธิพัฒนาอีสาน” สร้างคุณค่า พัฒนาท้องถิ่น thaihealth

ด้านกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ นอกจากช่วยเหลือผู้อพยพและประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสงคราม ยังได้ทำงานกับชุมชนท้องถิ่น ได้ศึกษาและค้นหาแกนนำหมู่บ้าน เพื่อมาวิเคราะห์ พูดคุย หารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านคิดว่า เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมดเริ่มจากคนในชุมชนเป็นคนคิด และลงมือทำกิจกรรมหลากหลายเพื่อศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาทุกคนในชุมชน อย่างเช่น การทำธนาคารข้าว การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การตั้งร้านค้าชุมชน การทำกลุ่มออมทรัพย์

5 ปีต่อมา ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น การเกษตรกรรมก็จะเน้นเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมผ้าไหม มีการทำกองทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน หลังจากนั้น การดำเนินงานก็พัฒนาขึ้นจากระดับหมู่บ้าน เป็นตำบล และเครือข่าย ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมด้านอื่นๆ มากขึ้น อย่างการทำงานด้านสุขภาพ เช่น โรคเอดส์ สุขภาวะทางเพศ เป็นต้น

การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร นอกจากสร้างทางเลือกรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนแล้ว ยังมีการยกระดับความรู้ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรเชิงวิชาการ และมีการฝึกอบรม โดยจัดตั้งศูนย์อบรมเชิงสาธิต ที่มีทั้งการทำเกษตรแบบผสมผสาน  การจัดการขยะ พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังก๊าซชีวมวล เป็นต้น

“มูลนิธิพัฒนาอีสาน” สร้างคุณค่า พัฒนาท้องถิ่น thaihealth

นายปรีชา ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ เล่าต่อว่า การทำงานในปัจจุบันของมูลนิธิฯ จะเป็นโครงการด้านสุขภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งเป็นเรื่องหลักๆ ที่ดำเนินการอยู่ ส่วนรองลงมาคือ การทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยประเมินผล จะมีการทำงานภายในประเทศไทยและประเทศลาวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ทำงานด้านการวิจัยประเมินผลกับ สำนักงานบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับยาเสพติด พลังงาน และสุขภาพ อีกทั้งศูนย์ฝึกอบรมของทางมูลนิธิฯ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานของมูลนิธิฯ ด้วย

อีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังดำเนินการคือ “NET ปันสุข” เป็นกิจกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงปีกว่า โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการมีความสุขระหว่างผู้ให้และผู้รับ โดยผู้ให้มีของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีคุณภาพดีอยู่ สามารถนำมามอบให้ทางโครงการ ซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้า ชื่อว่า ปันสุข เพื่อนำของที่บริจาคไปขายในราคาที่เป็นธรรม เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดให้กับผู้ด้อยโอกาส

“หากพูดถึงอนาคตของมูลนิธิฯ เรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป และทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานและสุขภาพเป็นหลัก เพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนให้มีศักยภาพและความสุขที่ยั่งยืนต่อไป” นายปรีชา ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม