เตรียมความพร้อม ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ ภาคกลาง

| |
อ่าน : 3,581

สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่” เพื่อขยายผลชุดความรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หวังลดนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน

เตรียมความพร้อม ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ ภาคกลาง thaihealthเตรียมความพร้อม ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ ภาคกลาง thaihealth

จากข้อมูลการสำรวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2552 ของศูนย์เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า  เยาวชนไทยมีแนวโน้มการสูบบุหรี่ที่สูงขึ้น และยิ่งน่าตกใจเมื่อพบว่าเยาวชนมีความเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ทำให้มีเพื่อนมากขึ้น ซึ่งจากการติดตามการหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กที่ติดบุหรี่ในสถานศึกษา ส่วนใหญ่พบว่าผู้บริหารและครูยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้น้อย

ดังนั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สสส.สำนัก 1)  จึงร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่” ขึ้น ระหว่างวันที่  27 – 28 มีนาคม 2558 และ  8-9 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  โดยหวังให้ทุกโรงเรียนหันมาให้ความสำคัญ เพราะเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง ปัญหานี้จะลดลงได้อย่างแน่นอน

เตรียมความพร้อม ‘โรงเรียนปลอดบุหรี่’ ภาคกลาง thaihealth

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่”  เป็นหลักสูตรที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยโครงการพัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้และการขยายผล : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู/อาจารย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้เห็นความจำเป็นและทราบแนวทางการสร้างความตระหนักและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดทำโครงการต่างๆ โดยหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย ถาม-ตอบรอบรู้เรื่องบุหรี่ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้การใช้สื่อละครเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป 

โดยในปี 2558 แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น (รุ่นละ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน)  ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่  27 – 28 มีนาคม 2558  และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นใหม่ที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยังไม่เคยดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ ภาคกลาง เช่น จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี  เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม