วัยทำงานเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ

| |
อ่าน : 4,041

กลุ่มวัยทำงาน เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ

วัยทำงานเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ thaihealth

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการทำงานด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ” ว่า จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 – 2556 อัตราการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่(อัมพฤกษ์อัมพาต) และโรคเบาหวาน และจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ.2552 พบว่าในกลุ่มวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี ในภาพรวมตายจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วนที่สูงสุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มการบาดเจ็บ และกลุ่มโรคติดเชื้อ เมื่อแยกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มวัยทำงานตอนต้นอายุ 15-29 ปี เพศชายเสียชีวิตจากการบาดเจ็บมากที่สุด เพศหญิงเสียชีวิตจาก 3 กลุ่มสาเหตุในสัดส่วนเท่าๆกัน และเมื่ออายุสูงขึ้นทั้งสองเพศเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546-2552 ของสานักระบาดวิทยา พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เฉลี่ย 4,378 รายต่อปี กลุ่มโรคที่มีการรายงานผู้ป่วยมากตามลำดับ ได้แก่ กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ร้อยละ 45.0 กลุ่มพิษจากสัตว์ ร้อยละ 24.5 กลุ่มโรคผิวหนัง ร้อยละ 20.3 กลุ่มโรคปอดและทางเดินหายใจ ร้อยละ 2.7 และกลุ่มสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 1.6 โดยมีแนวโน้มการรายงานจำนวนผู้ป่วยของในแต่ละกลุ่มโรคเพิ่มขึ้น

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15 – 59 ปี แบบบูรณาการ 2558 ตามมาตรการหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 1.การสร้างเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดป่วย 2.การค้นหาผู้ป่วย ดูแลรักษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 3.ระบบสุขภาพอำเภอ โดยร่วมกันจัดทำคู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ โดยมีกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสุขภาพจิต สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต และเขตสุขภาพ 12 เขต

ด้าน นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล มาตรการที่สำคัญ ได้แก่ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือประชากรวัยทำงานป่วยและตายลดลงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพ รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ลดพฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ลดพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัยสู่ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ซึ่งการประชุมที่จัดขึ้น 25 – 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วยผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมประมาณ 250 คน จุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำคู่มือในการปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ต่อไป หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม