'ขยะสูญ' สร้างจิตสำนึกรักษ์ดอยอินทนนท์

| |
อ่าน : 8,616

          2 โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านเมืองกลาง และโรงเรียนบ้านน้ำตาแม่กลาง จัดทำ "โครงการขยะสูญ เพิ่มพูนสุขภาวะ" ภายใต้โครงการ "ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน" โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

\'ขยะสูญ\' สร้างจิตสำนึกรักษ์ดอยอินทนนท์  thaihealth

          เพราะความเจริญที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลั่งไหลมาชมความสวยงามของยอดดอยอินทนนท์ ได้ก่อให้เกิดปัญหา "ขยะ" ล้นดอย ก่อปัญหาด้านมลพิษทั้งด้านสายตาแก่ผู้มาเยือน และสร้างปัญหาด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัย

          โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ "น้ำตกแม่กลาง" และ "อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์" ในปัจจุบันได้มีขยะเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีรถเข้ามาเก็บขยะเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน

          คณะครูของโรงเรียนบ้านขุนกลางได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนและคนในชุมชน จึงร่วมกับ 2 โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านเมืองกลาง และโรงเรียนบ้านน้ำตาแม่กลาง จัดทำ "โครงการขยะสูญ เพิ่มพูนสุขภาวะ" ภายใต้โครงการ "ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน" โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          โครงการดังกล่าวได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนและมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสำนึกรักความสะอาดต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ประกอบไปด้วย การสำรวจปัญหาพัฒนาระบบ, กลุ่มอาสาตามหาขยะ, ห้องเรียนปลอดขยะ, โรงเรียนปลอดขยะ และสถานีขยะสูญ

          นางวรวีร์ ดวงเด่น ครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านขุนกลาง เล่าว่า โครงการนี้ได้ต่อยอดมาจากโครงการเดิมที่ทำกิจกรรมด้านการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันชุมชนต่างๆ บนดอยอินทนนท์มีความเจริญเพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนไปเป็นเมืองท่องเที่ยว เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนก็ได้รับอิทธิพลจากการมีอาหาร ขนม ให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ทั้งอาหาร ขนมสำเร็จรูป ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาขยะขึ้นกับ 3 โรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาวะที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน และชุมชนของเรา

          "โครงการนี้จะบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกๆ ฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ทั้งการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารที่เชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน การรีไซเคิลวัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในเรื่องรอบๆ ตัวของตัวเองตั้งแต่ชีวิตการเป็นอยู่ การรับประทานอาหาร ที่จะส่งดีหรือผลเสียต่อสุขภาพของเขาอย่างไร นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังร่วมปลูกจิตอาสาและจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้กับเด็กๆ โดยพวกเขาจะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือเรื่องของการทำความสะอาดในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงเทศกาลต่างๆ และร่วมกันเป็นต้นแบบ รวมไปถึงถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะออกไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน"

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม