เสริมสร้างอาชีพพลิกชีวิต “คนพิการ”

โดย
| |
อ่าน : 18,526

เสริมสร้างอาชีพพลิกชีวิต “คนพิการ” thaihealth

คนพิการนับเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม และต้องประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการ และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการสามารถพึ่งตัวเองได้

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา ให้ข้อมูลว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ โดยคุณพ่อเรย์ มอนด์ เบรนเนน หรือ “คุณพ่อเรย์” ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามจิตตารมณ์ได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการศึกษา จัดหางาน และส่งเสริมอาชีพ พร้อมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างพลังคนพิการไปสู่สังคมแห่งความเสมอภาค ด้วยสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จ

เสริมสร้างอาชีพพลิกชีวิต “คนพิการ” thaihealth

จิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่คือ การช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคม โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ และจัดตั้งศูนย์จัดหางานคนพิการเพื่อร่วมรณรงค์ และพิทักษ์สิทธิคนพิการ โดยติดตามการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อพิทักษ์สิทธิคนพิการรายบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่คนพิการประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต

นายสุภรธรรม อธิบายเพิ่มเติมว่า การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถออกสู่สังคมด้วยความมั่นใจ ทั้งในแง่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการให้แก่ตัวคนพิการเอง ครอบครัวและสังคม การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์อีกส่วนหนึ่งคือ การนำเสนอสาระที่แสดงถึงศักดิ์ศรี คุณค่าและศักยภาพของคนพิการ รวมถึงการเฝ้าระวัง และติดตามการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการผ่านทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง เพื่อให้มีการนำเสนอในแง่มุมที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น การจัดหาทุนและสร้างเครือข่ายการจัดหาทุนของมูลนิธิเนื่องจากบริการทั้งหมดของมูลนิธิ เป็นบริการแบบให้เปล่าและไม่หวังสิ่งตอบแทน

ภารกิจสำคัญของมูลนิธิ ได้แก่

1. การส่งเสริมอาชีพเป็นภารกิจแรกและภารกิจหลักของมูลนิธิโดยมีโรงเรียนอาชีวะ พระมหาไถ่ พัทยา จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ ช่างเขียนแบบ และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีนักเรียนจบการศึกษาและมีงานทำแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนั้นยังมีศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ทำหน้าที่ให้บริการแนะแนวอาชีพ ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สร้างความเข้าใจและให้บริการสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ การบริการจัดหางานและติดตามประเมินผล การส่งเสริมอาชีพอิสระ การบริหารจัดการและการตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจของคนพิการและครอบครัว จัดหาสัมปทานและตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. การพิทักษ์สิทธิ เป็นการรณรงค์และพิทักษ์สิทธิโดยติดตามการดำเนินงานของรัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อปราศจากอุปสรรค การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน การจ้างงานคนพิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เป็นต้น

การพิทักษ์สิทธิคนพิการรายบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด การส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการ การพัฒนาและบริการล่ามภาษามือ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีที่คนพิการประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต   

3. การศึกษาวิจัย เป็นการรวบรวมและศึกษากฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับ แผนนโยบาย องค์ความรู้และข้อมูล เกี่ยวกับคนพิการ การศึกษาวิจัยและการเสนอแนวทางเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.flyingwheelchair.org

     เสริมสร้างอาชีพพลิกชีวิต “คนพิการ” thaihealth

4. การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ เป็นงานสำคัญที่ช่วยให้คนพิการสามารถออกสู่สังคมด้วยความมั่นใจ ทั้งในแง่การให้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการให้แก่ตัวคนพิการ ครอบครัวและสังคม โดยมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนออกอากาศในเขตเมืองพัทยา การจัดรายการโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT หรือสถานีอื่นๆ และทางเว็บไซต์ www.pwdmedia.com

5. การจัดหาทุนและสร้างเครือข่ายการจัดหาทุนเป็นหัวใจสำคัญของมูลนิธิ เนื่องจากบริการทั้งหมดของมูลนิธิเป็นบริการแบบให้เปล่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา บริการหอพัก อาหาร และสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนพิการ

ด้านการสร้างเครือข่ายเป็นความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรคนพิการและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่าของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ตลอดจนอาสาสมัคร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

“การมีงานทำเป็นสุดยอดความปรารถนาของทุกคน การจ้างงานคนพิการจึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ คนพิการที่เข้าถึงสิทธิก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและความรู้ความสามารถ เราต่างต้องการดำรงชีวิตอิสระ ต้องการแสดงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมในสังคม ดังนั้นคนพิการต้องแสดงให้เห็นถึงพลังในตนเอง และนำพลังนี้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป” นายสุภรธรรม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ตู้ ปณ .11 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260 ติดต่อฝ่าย CSR : เจ้าหน้าที่มูลนิธิ โทรศัพท์ : 038 716247-9 โทรสาร : 038 716-542 เว็บไซต์ : http://www.mahatai.org

 

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม