‘ห้องเรียนมีชีวิต’ เปิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชน

| |
อ่าน : 11,575

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทุกมิติของ “ตำบลจอมบึง” อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาจากชุมชน หรือการทำการเกษตรต่างๆ ที่สามารถหล่อเลี้ยงให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ให้ลูกหลานรุ่นหลังในชุมชนได้เรียนรู้

‘ห้องเรียนมีชีวิต’ เปิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชน thaihealth

ความสมบูรณ์เหล่านี้  จึงเป็นเหตุผลให้ “โครงการห้องเรียนมีชีวิต” เกิดขึ้น โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ แผนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วรวีร์ คานภู่ ประธานโครงการห้องเรียนมีชีวิต กล่าวว่า จุดประสงค์หลักของโครงการฯ ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ทรัพยากรของชุมชน เห็นความสำคัญ รู้จักรากเหง้าของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สร้างเสริมประสบการณ์จนเกิดเป็นสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง

‘ห้องเรียนมีชีวิต’ เปิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชน thaihealth

ซึ่งศักยภาพของแต่ละหมู่บ้านมีอยู่มากมาย และมีความแตกต่างกัน การรวบรวมข้อมูลผู้มีความรู้ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนต้องอาศัยพื้นที่ เป้าหมาย โจทย์การทำงาน แหล่งทุน การสร้างความตระหนัก และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เพื่อต่อยอดการทำงาน ให้เยาวชนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองออกมาผ่านการลงมือปฏิบัติ สร้างความเป็นพลเมือง มีทักษะชีวิตที่ดี จนนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่

ตำบลจอมบึงมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ที่ต่างกันทำให้เกิดเป็น “กิจกรรมปั่นเรียนรู้ชุมชน” โดยแบ่งเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. การปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปลิค 2. เรียนรู้ประโยชน์ของไส้เดือน 3.เรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์จาก อ.สมหวัง สุขพ่วง เกษตกรตัวอย่างในชุมชน 4.เรียนรู้การทำงานฝีมือจากสิ่งของเหลือใช้ในบ้าน 5.เรียนรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชุมชน จากศูนย์วัฒนธรรมแปดชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส

‘ห้องเรียนมีชีวิต’ เปิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชน thaihealth

6.เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อบริหารจัดการใช้เงินอย่างพอเพียง 7. เรียนรู้การนำกล้วยและผลไม้ในพื้นที่มาแปรรูปให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ ซึ่งกล้วยเป็นผลไม้ที่มีการปลูกมากในชุมชนจอมบึง 8.เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน แชมพู และสบู่จากธรรมชาติ 9.การอบรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเริ่มต้นจากสาธารณสุขตำบล 10.การลงพื้นที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ลดช่องว่างระหว่างวัยของเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ชุมชน

ประธานโครงการห้องเรียนมีชีวิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลจากการทำกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน ทำให้เกิดสภาเด็กและเยาวชน โดยมีสภาชิกจากแต่ละหมู่บ้านรวมกลุ่มกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างโจทย์และแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยในอนาคตจะมีการผลักดันในอีกหลายเรื่อง อาทิ การรณรงค์อาสาทำความดีลงพื้นที่เก็บขยะในชุมชนโดยรอบตำบล การทำงานร่วมกับโรงเรียนในตำบล 3 โรงเรียนในการสอดแทรกการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนเข้าไปในการเรียนการสอน เป็นต้น

“การจัดกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้เด็กและเยาวชนในชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เกิดเป็นความภาคภูมิใจ มีความหวงแหนที่จะรักษาภูมิปัญญาทรัพยากรท้องถิ่นของตนไว้ เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน โดยเมื่อผู้ใหญ่เมื่อเด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจนกลายเป็นพลังไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของตนเองต่อได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศ” วรวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

    

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม