‘สื่อใสวัยทีน’ สร้างความเข้มแข็งเยาวชน

| |
อ่าน : 9,902

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” หลายคนคุ้นชินกับคำนี้ไม่น้อย เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม หากพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะต่อการดำเนินชีวิต และตระหนักถึงการทำความดีเพื่อสังคม ก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง

 ‘สื่อใสวัยทีน’ สร้างความเข้มแข็งเยาวชน thaihealth“คงเป็นเรื่องดีหากมีการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้แก่เด็กและเยาวชน” เป็นแนวคิดริเริ่มในการทำงานของ “กลุ่มสื่อใสวัยทีน”

นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล ประธานกลุ่มสื่อใสวัยทีน เล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มฯ ว่า เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจทำงานด้าน “สื่อกับเด็กและเยาวชน” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสังคม รวมถึงรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการละคร กระบวนการค่ายและศิลปะ เพื่อเป็นเครื่องมือในสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนากระบวนการคิด จิตใจ ศักยภาพ และทักษะชีวิต ให้เด็กๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนงานของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประธานกลุ่มสื่อใสวัยทีน เล่าเพิ่มเติมว่า ต้องการอยากให้เด็กเกิดการพัฒนาและรู้เท่าทันสังคม จึงนำประเด็นหลากหลายในแต่ละพื้นที่มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น กระบวนการค่าย ที่เน้นพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้‘สื่อใสวัยทีน’ สร้างความเข้มแข็งเยาวชน thaihealth

ส่วน กระบวนการละคร จะช่วยในเรื่องเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังได้เรียนรู้ชุมชนของตนเอง ทั้งด้านความเป็นอยู่และปัญหาของชุมชน ที่เด็กสามารถนำกระบวนละครเข้าไปสะท้อนมุมมองปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู่เวทีสนทนาระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เพื่อหาทางออกของปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ กลุ่มละครที่ทำอยู่ในขณะนี้มีทั้งหมด 8 พื้นที่ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  

“การทำงานของกลุ่มสื่อใสวัยทีน จะครอบคลุมในพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลัก โดยลงไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนในพื้นที่ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งหากเด็กสามารถทำกิจกรรมได้เอง เขาจะมีพื้นที่ในการแสดงออกและมีบทบาทต่อการทำงานร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น และเมื่อเด็กมีความเข้มเข็งขึ้น พี่เลี้ยงจะค่อยๆ ถอยบทบาทออกมา โดยหาคนที่เห็นความสำคัญของเด็กในชุมชนเข้ามาช่วยดูแล เพราะสุดท้ายคนในพื้นที่ต้องเป็นผู้ดำเนินงานเอง โดยมีกลุ่มสื่อใสวัยทีนช่วยหนุนและส่งเสริม” ประธานกลุ่มสื่อใสวัยทีน อธิบาย

‘สื่อใสวัยทีน’ สร้างความเข้มแข็งเยาวชน thaihealthนอกจากนี้ กลุ่มสื่อใสวัยทีน ยังร่วมกับ เด็กที่เข้าร่วมโครงการของ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กเยาวชน ซี.ซี.เอฟฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการพัฒนาแกนนำ เพื่อสร้างให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ที่ทัดเทียมกับเด็กทั่วไป สามารถเป็นผู้นำกิจกรรม และนำความรู้ด้านกิจกรรมไปใช้กับเพื่อนร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและตามแนวชายแดน

โครงการพลังอ่านสร้างปัญญา เป็นโครงการต่อยอดจากการร่วมงานกับเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กเยาวชน ซี.ซี.เอฟฯ แล้วพบว่า มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ โครงการนี้จึงมีกระบวนการช่วยพัฒนาทั้งการเขียนอ่านของเด็ก ขณะที่ โครงการเติมภูมิคุ้มกันชีวิต เปิดความคิดสู่ความสุข จะเป็นการปลูกฝังให้เด็ก มีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพนัน ซึ่งจะเน้นในระดับประถมศึกษา” นางสาวอรทัย เล่าเสริม

สนใจร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนกับกลุ่มสื่อใสวัยทีน ติดต่อได้ที่ 14/1 ถนนเทศบาล 2 ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-324136, 086-9358197 หรือ อีเมล: teensmediagroup@gmail.com และ taiyavee@hotmail.com  Facebook: กลุ่มสื่อใสวัยทีน

 

 

เรื่องโดย : แพรวพรรณ สุริวงศ์ team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม