วันของ‘สตรี’เพื่อ‘สิทธิสตรี’

| |
อ่าน : 9,045

เวียนมาอีกครั้งสำหรับ วันสตรีสากล (international women’s day) หลายคนอาจยังไม่ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของวันนี้…

วันของ‘สตรี’เพื่อ‘สิทธิสตรี’ thaihealth

เริ่มท้าวความตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรี เมื่อ 8 มีนาคม ปี ค.ศ.1857 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรีจากโรงงานทอผ้า และตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้เดินขบวนเรียกร้องสิทธิในการทำงาน ให้มีการรับรองสภาพการทำงานของสตรีที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้าง และปรับปรุงสภาพการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อสตรี

ธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง เล่าต่อว่า ในปีค.ศ.1889 คลาร่า แซทคิน (clara zetkin ) ผู้นำสตรีชาวเยอรมันได้แสดงสุนทรพจน์เป็นครั้งแรก เรื่องปัญหาของสตรีต่อที่ประชุมผู้ก่อตั้งสภาคองเกรสสากล ครั้งที่ 2 ในกรุงปารีส โดยเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิในการทำงาน ให้มีการคุ้มครองสตรีและเด็กอย่างเท่าเทียม รวมทั้งยังได้เรียกร้องให้สตรีมีส่วนร่วมในการประชุมระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งนับเป็นการเรียกร้องที่สำคัญอย่างยิ่ง และยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา

สำหรับประเทศไทย ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ มีเจตนารมณ์ให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการใช้และควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

วันของ‘สตรี’เพื่อ‘สิทธิสตรี’ thaihealthทำไมต้องให้ความสำคัญกับสิทธิสตรี?

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง ให้คำตอบว่า การไม่เคารพในสิทธิสตรี ตลอดจนการเลือกปฏิบัติต่อผู้เป็นสตรีนั้นแต่เดิมอาจเป็นเพราะสภาพสังคมสมัยโบราณที่มีการถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยที่ผู้ชายจะมีความรับผิดชอบในฐานะที่ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บทบาทของสตรีลดลง แต่ปัจจุบันนั้นสตรีเองก็ได้รับการศึกษาขั้นสูง มีความสามารถ และมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทำให้สิทธิสตรีได้รับการพัฒนา ยอมรับ และได้รับการคุ้มครองในด้านต่างๆ มากมายตามมา

“แม้จะมีสิทธิสตรีอยู่มากมาย แต่ข่าวคราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อแขนงต่างๆ ยังคงแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยังคงถูกทารุณกรรม เอารัดเอาเปรียบ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่สะท้อนถึงรากฐานค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทย” ธนวดี กล่าว

การขับเคลื่อนด้านสิทธิสตรีของประเทศไทยในปี 2558

ธนวดี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายสิทธิสตรีทั่วประเทศ ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายสตรีต่อรัฐบาล เนื่องใน “วันสตรีสากล” ได้แก่ 1. เพิ่มมาตรการกวาดล้างแหล่งอบายมุขที่อยู่ใกล้สถานศึกษา ชุมชน และวัด ที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และกวาดล้างการค้ามนุษย์ 2. กวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยผลักดันผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ควรเผยแพร่รูปอนาจาร และขอให้รัฐบาลกวาดล้างสื่อลามกในทุกรูปแบบ 4. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทำงานในเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาโดยการลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มสตรีในระดับชุมชน

วันของ‘สตรี’เพื่อ‘สิทธิสตรี’ thaihealth

5. สนับสนุนให้สำนักงานตำรวจเพิ่มจำนวนพนักงานสอบสวนหญิง เพื่อรองรับคดีและความรุนแรงที่เกิดกับสตรี 6.แก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

โดยจัดตั้งศาลพิเศษที่ดูแลด้านการค้ามนุษย์เฉพาะขึ้น และ 7. หนุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับกฎระเบียบ เพิ่มช่องทาง เพิ่มมาตรการที่ทำให้ผู้หญิงมีบทบาท มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนและประเทศในทุกระดับ

นอกจากนี้ ทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในหลายรูปแบบเกิดขึ้นอาทิ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เป็นกิจกรรมของเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง คือ การรวมตัวเต้นในที่สาธารณะ เพลงทำลายโซ่ตรวน (Break the chain) เพื่อเป็นการยืนยันว่า ‘มนุษย์ทุกคนรวมทั้งผู้หญิงมีสิทธิเหนือร่างกายตัวเอง สร้างพื้นที่ทางสังคม แสดงพลัง และสื่อสารถึงการไม่ยอมรับการทำร้ายผู้หญิงยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง’ ณ ลานหน้าหอศิลป์ กรุงเทพฯ เวลาบ่าย 3 โมงเป็นต้นไป

“วันสตรีสากล ไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านั้น แต่เป็นวันที่สตรีจากทุกทวีป ซึ่งแม้จะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ได้รวมตัวกันฉลองวันสำคัญนี้ เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันติภาพ” ธนวดี กล่าวทิ้งท้าย

 

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ลูกกวาด  แก้วหู  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  สรรพคุณช่วยลดอาการไข้  บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ  บัตรประกันสังคม  คนใกล้ตัว  ฟื้นฟูจิตใจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ล้างหู  ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  งูเหลือม  จากสัตว์  สายตาผิดปกติ  ธรรมทั้งปวง  สายตาเด็กผิดปกติ  แผนไทย  ทุพพลภาพ  มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  ลดการใช้พลังงาน  เครือข่ายละครรณรงค์ดีดี๊ดี  ขาดเลือด  สื่อบุคคล  พยาธิ