เตรียมขยายเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

| |
อ่าน : 4,501

 เตรียมขยายเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัยเตรียมขยายเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เป็นการเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการนำรูปแบบที่ดีด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การดำเนินงานระยะที่ 2 คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับพื้นที่ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส การนิเทศ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของศูนย์อนามัยและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 546 แห่ง จาก 72 จังหวัด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสที่สามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้ในปีต่อไปอย่างน้อย 1,800 แห่ง และตั้งเป้าให้ครบ 5,400 แห่ง ภายในปี 2560

จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนอายุ 6 – 12 ปี จำนวน 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า นักเรียนมีภาวะอ้วน จำนวน 187,000 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เตี้ย จำนวน 254,620 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และผอม จำนวน 99,112 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียนที่เตี้ยและผอม จะมีสติปัญญาด้อย เรียนรู้ช้า ภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย เด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ หลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและสนับสนุนการบริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีปริมาณ ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของร่างกายเด็กวัยเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ภายใต้การบูรณาการงานใน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) เกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดบริการอาหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการนักเรียน 5) การพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน 6) การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน และ 8) การเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย  เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดปัญหานักเรียนอ้วน ผอม เตี้ย ได้อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ต่อปีเมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิมของโรงเรียน และร้อยละ 70 ของนักเรียนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์และมีสมรรถภาพทางกายเหมาะสมตามวัย และภายในปี 2560 จะส่งผลให้ภาวะทุพโภชนาการในภาพรวมของประเทศลดลงตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ นักเรียนไทยมีภาวะอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 ภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 7 และภาวะเตี้ยไม่เกินร้อยละ 5 รวมทั้งปัญหาฟันผุในนักเรียนลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม