คุมเข้มสถานพยาบาลยาเสพติด

| |
อ่าน : 4,247

คุมเข้มสถานพยาบาลยาเสพติด thaihealth

สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์สนับสนุนและคุมเข้มมาตรการตรวจ อนุญาต และควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชน  นำไปสู่การให้บริการบำบัดรักษาที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก และทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยนับแสนคน  สถานพยาบาลที่รองรับด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในภาครัฐ โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ ดังนั้น การขยายเครือข่ายไปยังภาคส่วนอื่นๆ จึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเปิดสถานพยาบาลยาเสพติดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันธัญญารักษ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้แก่สถานบำบัดทั่วประเทศทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาในการตรวจ อนุญาต และควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางด้านยาเสพติด  การติดตามนิเทศสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาลทุกระดับ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถดำเนินงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม

อันจะนำไปสู่การให้บริการบำบัดรักษาที่ดี มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ รวมถึงชุมชนรอบข้าง ทั้งนี้ สถาบันธัญญารักษ์ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนองค์ความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการบำบัดฟื้นฟู เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคมและเป็นพลังสำคัญของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

 

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม