“มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” แหล่งปัญญาจากชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 10,238

“มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” แหล่งปัญญาจากชุมชน thaihealth

ความพอเพียง ความพอดี เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข ขณะที่การสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ ต้องอาศัยองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ในฐานะ “มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะได้จัดทำหลักสูตร “การจัดการชุมชนเพื่อการสร้างพลเมือง” ซึ่งถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่ทำงานให้กับสังคม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน

“มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” แหล่งปัญญาจากชุมชน thaihealth

นายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในฐานะอธิการบดีมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง อธิบายว่า มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาโดยอ้างอิงข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนมีรูปธรรมรองรับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง บนเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ ซึ่งการจะสร้างการเรียนรู้อันเป็นเป้าหมายสำคัญได้นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างพลเมือง ซึ่งภายหลังจากการสังเคราะห์ออกมาอย่างถ้วนถี่ มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองได้โครงสร้างหลักสูตรออกมาดังนี้ 1.วิชาการสร้างพลเมือง การสร้างพลเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 2.วิชาการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และ3.วิชาพัฒนาเครื่องมือการสร้างพลเมือง

อธิการบดีมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง บอกต่อว่า เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การทำให้ผู้ที่เข้าศึกษาได้เข้าใจว่า พลเมืองเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง การสร้างความตระหนักให้ร่วมรับผิดชอบ มีสำนึกของความเป็นเจ้าของให้เขารักและหวงแหนชุมชนไว้ พยายามรักษาในส่วนที่ดีต่อยอดพัฒนาและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ดี ซึ่งหลักสูตรการเรียนรู้ของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้เข้าถึงกระบวนการคิด วิธีการทำงานของตำบลอุโมงค์ ซึ่งนอกจากทุนดั้งเดิมที่มีอยู่ เรายังคิดนอกกรอบด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาในหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในบทเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้

โดยเราจะเปิดรับบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออปท.เพียง 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้มาอยู่มากินและใช้ชีวิตที่ตำบลอุโมงค์ประมาณ 4-5 วัน ซึ่งตัวแทนจากอปท. ที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมของชุมชน โดยเราจะสอนให้เขาสามารถจัดการกับปัญหา พร้อมสอดแทรกไปด้วยธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและจิตสาธารณะ ผ่านหลักสูตรที่เราจัดเตรียมไว้ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนตัวเองต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วย

“มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” แหล่งปัญญาจากชุมชน thaihealth

โครงสร้างของหลักสูตร มี 3 กลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชาสร้างพลเมือง เป็นการเรียนรู้กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพของประชาชนในตำบลให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการแก้ปัญหาของชุมชน อันก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างเมืองที่มีการจัดทำแผนเมือง การบริหารจัดการเมือง การพัฒนานโยบายเมือง ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถพลเมือง โดยมีเป้าหมายสูงสุดรับผิดชอบต่อปัญหาของเมืองและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กลุ่มวิชาพัฒนาเครื่องมือสร้างพลเมือง เป็นการเรียนรู้การสร้างพลเมืองให้มีศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นกลยุทธ์การสร้างพลเมืองของชุมชนด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเป็นเจ้าของ และพัฒนาศักยภาพอันส่งผลให้พลเมืองมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดี อันประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับปัญหาชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ทำงานในชุมชนใช้ความคิดเห็นร่วมกัน ในการจัดการกับปัญหามีความซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี มีความละอาย เกรงกลัวต่อความชั่ว มีความกล้าและเชื่อมั่นและร่วมกันส่งเสริมคนดี

“มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” แหล่งปัญญาจากชุมชน thaihealth

กลุ่มวิชาเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพ เป็นการเรียนรู้การสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพ เป็นกระบวนการสนับสนุนเพิ่มความสามารถของคนในการควบคุมดูแล และพัฒนาสุขภาพอันเป็นขุมพลังแห่งชีวิตของตนเองให้ดีทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนอีกทั้งการทำงานร่วมมือกับองค์กรหลักและภาคี มีการหนุนเสริมของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม อันประกอบไปด้วย การจัดบริการสาธารณะโดยเทศบาล การดูแลสุขภาพโดยชุมชน และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน โทร. 053-983-234

 

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม