เปลี่ยนทัศนคติพ่อแม่ อ้วน...ดูน่ารักแต่เสี่ยงโรค

โดย
| |
อ่าน : 4,679

สังคมปัจจุบันกำลังอยู่ในยุคที่ เรียกว่าบริโภคนิยม ลัทธิบริโภคนิยมกำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คน และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกด้าน ทั้งกายและจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคต

การบริโภคนิยมหมายถึงการใช้ชีวิตเกินความจำเป็น เกินฐานะ และเกินกำลังใจและกาย ภาพรูปธรรมที่ปรากฏคือ ภาพของคนอ้วนเต็มสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เขาเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคที่ถูกต้อง เพื่อลดความคิดเชิงบริโภคนิยม และเพื่อให้ศิลปะแขนงหนังสือและการ์ตูนเป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภค แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา จัดโครงการ "ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างแรงบันดาลใจสุขภาวะ (เรื่องสั้น การ์ตูนวาด)

ภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน และไม่อยากอ้วน" เพื่อลดความคิดเชิงบริโภคนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปล่อยให้เด็กอ้วน โดยเผยแพร่แนวความคิดเรื่องนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ประเภทเรื่องสั้น และงานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าว ว่า จากสถานการณ์โรคอ้วนในช่วง 10 ปี มีสถิติค้นพบว่าอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตามสถิติสรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก มีรายงานว่า เฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5

กรมอนามัยได้เคยประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่ สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่า ในปี พ.ศ.2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 นั่นหมายความว่า ในเด็ก 5 คนจะมีเด็กอ้วน 1 คน และเด็กวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10 ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และความเสี่ยงต่อไปก็เป็นโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ ต้องสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ฯลฯ อีกมากมาย

เมื่อสถานการณ์โรคอ้วนและความเชื่อที่ผู้ปกครองมีต่อการเลี้ยงดูเด็ก ยังคงเข้าใจว่าเด็กอ้วนคือเด็กน่ารัก เด็กอ้วนคือสมบูรณ์ เด็กอ้วนเป็นเด็กที่แข็งแรง แต่ลืมคิดไปว่านั่นคือความเสี่ยง เพราะเด็กอ้วนในวันนี้เป็นที่มาของผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้า

ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคนิยม และการไม่ปล่อยให้เด็กอ้วน ผ่านงานเรื่องสั้นและงานการ์ตูน ให้นักเขียนและนักวาดการ์ตูนที่มีชื่อเสียง และเยาวชนที่อยากเขียนและอยากวาดการ์ตูนได้มีโอกาสสร้างสรรค์งาน และที่สำคัญให้สังคมได้รับรู้และตื่นตัวเรื่องโทษของบริโภคนิยม และการปล่อยให้เด็กอ้วน

นายดนัยกล่าวว่า สำหรับประเภทที่เปิดรับสมัครแบ่งเป็น บุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" ในมุมมองของการให้ความรู้เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ๆ แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ควรปล่อยให้ลูกหลานของตนเองต้องเสี่ยงกับภาวะโรค อ้วน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเปิดรับ ดังนี้

ไม่จำกัดอายุ งานเขียนเรื่องสั้นไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 หรือการ์ตูนช่อง จำนวนไม่เกิน 16 หน้ากระดาษ A4  ปิดรับผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

สำหรับประเภทเยาวชน

จัดประกวดภายใต้หัวข้อ "ไม่อยากอ้วน" ในมุมมองของเด็กและเยาวชนที่ต้องการสื่อสารไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่อยาก ตกอยู่ในภาวะโรคอ้วนแล้ว คุณสมบัติ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

งานเขียนเรื่องสั้นไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 หรือการ์ตูนช่อง จำนวน 3-8 หน้ากระดาษ A4 ปิดรับใบสมัครพร้อมตัวอย่างผลงานที่เคยเขียนหรือวาด วันที่ 6 มกราคม 2557 โดยสำหรับเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 25 คน ทั้งนักเขียนและนักวาดการ์ตูน จะได้เข้ารับการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพด้วย

ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

"ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของเจ้าของผลงาน โดยทางโครงการปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว สสส. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ แต่มิใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์" ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพระบุ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร บทความ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร.0-2612-6996-7 ต่อ 102

การประกวด "เรื่องสั้น การ์ตูนวาด" ดังกล่าวนี้ จะเป็นการจุดประกายให้เยาวชนและคนไทยใส่ใจและรู้เท่าทันภัยเงียบของความอ้วน ที่เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บมากมายได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม