นักศึกษาไทย-ลาวรวมพลังรับอาเซียน

| |
อ่าน : 4,541

          สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชน พร้อมศึกษาดูงาน สปป.ลาว

นักศึกษาไทย-ลาวรวมพลังรับอาเซียน thaihealth

          สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นและแกนนำเรียนรู้การทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีบุคลากรทีมพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชนจำนวน 70 คนเข้าร่วม ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

          ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า มรภ.อุบลฯ เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ซึ่งมี พันธกิจที่นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตคือการบริการวิชาการชุมชน โดยพบว่าเด็กและเยาวชนจบการศึกษาในระบบแล้วมีปัญหาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงเกิดการรวมตัวของเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและดูแลบ้านเกิด สร้างศักดิ์ศรีของชุมชนให้เข้มแข็งและคงอยู่

          "ในอดีตพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทำงานโดยไม่ค่อยได้ถอดองค์ความรู้ ทำให้สิ่งที่เป็นความรู้นั้นสูญหายไป ปัจจุบันเด็กที่อยู่ในระบบของโรงเรียนค่อนข้างเยอะ โอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ปราชญ์ ผู้รู้ในชุมชนจึงน้อย การจัดการหรือการแบ่งปันความรู้จึงจำเป็น

        นักศึกษาไทย-ลาวรวมพลังรับอาเซียน thaihealth  การพัฒนาแผนเด็กและเยาวชนจำเป็นอย่างยิ่งในการขยายผลไปยังต่างประเทศ เพื่อตอบรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การทำให้เด็กและเยาวชนในแต่ละประเทศได้มาพบสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกัน สามารถสื่อสารจากความเป็นเพื่อนก่อให้เกิดสันติภาพ ดังนั้น มรภ.อุบลฯ จึงทำโครงการต่อยอดให้เด็กและเยาวชน 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา สร้างเครือข่ายทำกิจกรรมร่วมกันป็นการสร้างและสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ" ผศ.ดร.อารีกล่าว

          นายอุดมศักดิ์ ดีวิไช เลขาธิการคณะบริหารชาวหนุ่มแขวงจำปาสัก กล่าวว่า สปป.ลาวแบ่งการปกครองเป็น 18 แขวง โดยโครงสร้างการทำงานของคณะบริหารชาวหนุ่มแขวงจำปาสักแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับแขวง ระดับเมือง และระดับหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมีเลขาฯ ทำหน้าที่ประสานงานติดตามกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพื่อประสานงานกับส่วนกลาง

          "การทำงานมีเป้าหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีน้ำใจ รักชาติบ้านเกิดเมืองนอน ขยัน มีจิตอาสา เสียสละ ใส่ใจในการทำงาน เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสปป.ลาวและประเทศไทยจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป"

          ด้าน นางมณีไชย พระวิเศษ รองเลขาธิการคณะบริหารชาวหนุ่มแขวง จำปาสัก กล่าวว่า การทำงานของเด็กและเยาวชนใน สปป.ลาวโดยเฉพาะแขวงจำปาสักจะให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป เน้นให้เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านการคิด มีความรู้พื้นฐานตามหลักวิชาการ มีวินัย เป็นคนดี รักการเรียนรู้ และมีแนวคิดการทำงาน

          "ในอนาคตข้างหน้านั้น การเปิดประชาคมอาเซียน คณะบริหารชาวหนุ่ม สปป.ลาว จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นด้วยการยกระดับด้านทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน"

          ด้าน นายศุภไชย ไตรไทยธีระ อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี ให้มุมมองว่าในวันนี้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนคือช่วยกันสะท้อนในฐานะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ โครงการขับเคลื่อนฯ ดำเนินการใน 4 ระดับ คือ 1.ระดับท้องถิ่น 2.ระดับจังหวัด เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และทำให้เกิดสมาพันธ์เด็ก เยาวชนและคนหนุ่มสาว 3.ระดับกลุ่มจังหวัดเรียกว่าจตุภาคี 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษและอำนาจเจริญ และ 4.ระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยเคลื่อนไหวประเด็นเด็กและเยาวชนร่วมกันใน 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มรภ.อุบลฯ ผู้จัดการโครงการ กล่าวทิ้งท้ายว่าการเปิดพื้นที่เครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถนำมาปรับใช้กับเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุม ช่วยกันทำงานเกิดการแลกเปลี่ยนพัฒนากิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

 

 

      ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม