‘เยียวยา รักษาใจ’ คืนความสุขชายแดนใต้

| |
อ่าน : 9,485

‘เยียวยา รักษาใจ’ คืนความสุขชายแดนใต้ thaihealth

          จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความหลากหลาย ซึ่งการขาดความเข้าใจและความแตกต่างนี้ ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนนำมาสู่ความรุนแรงในพื้นที่ จนส่งผลกระทบต่อสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ

          ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชาติ

          นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) ให้ข้อมูลว่า จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิฯ เกิดจากคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน จัดตั้งกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ เมื่อปี พศ. 2548 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ซึ่งภายหลังกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติปิดตัวลงในปลายปี 2552 "มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้" หรือ มยส. จึงรับหน้าที่ดำเนินงานต่อ โดยเป็นข้อเสนอของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยียวยาผู้รับผลกระทบ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยนำเงินทุนส่วนที่เหลือจากการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนโครงการต่างๆ จัดตั้งเป็นมูลนิธิ จากนั้นได้เชิญ ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มาเป็นประธาน โดยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนตุลาคม พศ. 2552

          นพ.สุภัทร อธิบายเพิ่มเติมว่า มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งระดมทุน และประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสร้างความเข้มแข็งแก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยหรืองานวิชาการด้านการเยียวยาและความสมานฉันท์ และสื่อสารสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการวางนโยบายที่ถูกต้อง

          การดำเนินงานของมูลนิธิ แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่

          1.แผนงานการสร้างระบบการเยียวยาบุคคลเชิงคุณภาพ เช่น จัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อให้การช่วยเหลือที่รวดเร็วและตรงกับ ความต้องการเฉพาะบุคคล ประสานขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

          2.แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ เช่น สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการเยียวยาในชุมชนโดยชุมชน ผ่านโครงการ Alternative Activity Research (AAR) หรือโครงการอื่นๆ ผ่านเครือข่ายหรือบุคคลที่มีศักยภาพ

          3. แผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้คู่การพัฒนาคน โดยการศึกษาวิจัย การพัฒนาคน และการจัดการความรู้

          4.แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยการเผยแพร่ความจริงในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตผ่านสื่อมวลชน จัดการข้อมูลข่าวสารและสื่อสารสาธารณะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย

          “มูลนิธิฯ เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมประสานให้เกิดความช่วยเหลือ แต่การเยียวยาด้วยตัวเงินย่อมจะไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูความสูญเสียที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ดังนั้นการเยียวยาจิตใจถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นใจ และความหวังในชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องเร่งสร้างและดำเนินการอย่างรีบด่วน โดยต้องจัดการอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ประสบเหตุสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ มีกำลังใจในการปรับตัวต่อสู้จัดการกับอุปสรรคนานับประการ โดยมีครอบครัวครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ช่วยประคับประคองให่ผ่านไปได้อย่างยั่งยืน เป็นพื้นฐานของการสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ในระยะยาว” นพ.สุภัทร กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้ สามารถร่วมสนับสนุนการเยียวยา โดยบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิเพื่อการเยียวยา และสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 565-4-324694 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-3397-2200 E-mail: dsrrfoundation@gmail.com และ www.facebook.com/www.dsrrfoundation.org

 

 

          เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม