ปฏิรูปครูขับเคลื่อน 'โรงเรียนสุขภาวะ'

| |
อ่าน : 9,637

           "ครู" ถือเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ แต่หลักสูตรการผลิตครูในปัจจุบันกลับไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปเท่าที่ควร คุณภาพครูสะท้อนคุณภาพด้านการศึกษาเด็กในอนาคต

ปฏิรูปครูขับเคลื่อน \'โรงเรียนสุขภาวะ\' thaihealth

          ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 10 แห่ง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

          นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ระบบ ผลิตบุคลากรครูโดยตรง เพราะเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากที่สุด ซึ่ง สสส.พยายามพัฒนาเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง ให้เกิดเป็นโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

          รวมถึงมีความพร้อมทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาการ ความสามารถในการชี้นำความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการผลิตครูตามหลักสูตรนี้เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง และนักศึกษาครูที่จบออกมาจะถือเป็นรุ่นแรกที่เราทดลองฝึกปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นโรงเรียนสุขภาวะ

          รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา กล่าวเสริมว่า โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีระหว่าง พ.ศ. 2558-2562 สำหรับการผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จะกำหนดกรอบแนวทางการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิตครู เพื่อเสนอต่อคุรุสภา จากนั้นประกาศใช้สำหรับหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

          "ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 10 แห่งจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและปรับหลักสูตร ตลอดจนวิจัยเพื่อติดตามผลคุณภาพของนิสิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป"

          ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ ต้องปฏิรูปตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตครู ซึ่งการจัดการศึกษาตามแนวคิดการสร้างโรงเรียนสุขภาวะ มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ข้อ คือ 1.ผู้เรียนเป็นสุข 2.โรงเรียนเป็นสุข 3.สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4.ครอบครัวเป็นสุขและ ชุมชนเป็นสุข โดยจะต้องมีการปรับสภาพลดปัจจัยเสี่ยง จัดโครงสร้างและระบบต่าง ๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนอย่างแท้จริง

          สำหรับการลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐานนั้น จะเป็นก้าวสำคัญของวงการศึกษาไทย สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม