เดินหน้ามหาวิทยาลัย "อีสาน" ปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 8,341

เฝ้าระวังปัญหาแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา thaihealth

            สสส.ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง 8 สถาบัน เฝ้าระวังรู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

             เมื่อเร็วๆ นี้ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ

             ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศ สู่ความสมดุลและยั่งยืน หลังสังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง การพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน สาเหตุหนึ่งเกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้า ให้ความสำคัญด้านทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้ เพื่อให้ละจากต้นเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

             ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวว่า การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม จะเป็นภาคีเครือข่ายปฏิบัติการควบคู่กับงานวิจัย มุ่งเป้าสู่ขั้นตอนการลด ละและเลิกจากอบายมุขได้ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนภาคี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนค่าเฝ้าระวังปัญหาแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา thaihealthนิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะนำไป สู่การแปลงเปลี่ยนสังคมในสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย และเป็นต้นแบบการเปลี่ยนของสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต

             ดร.ดำเกิง โถทอง หัวหน้าโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอิสานตอนล่าง กล่าวว่า จากการที่สถาบันอุดมศึกษากำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนหลากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการบริโภคแอลกอฮอล์ที่มีการแอบแฝงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ สถานบันเทิงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังลุกล้ำใกล้สถานศึกษา ทำให้เยาวชนที่รู้ไม่เท่าทัน เกิดค่านิยมที่ผิด ก้าวสู่วังวนของอบายมุข รวมถึงสิ่งเสพติด หลายรูปแบบที่มีความรุนแรงมากน้อยตามลำดับ เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จนถึงยาเสพติด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกปล่อยปละละเลย สังคมขาดความรับผิดชอบ และถึงเวลาที่ทุกท่านในที่นี้ต้องร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนให้เยาวชนหลุดพ้นจากมายาคติ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา ให้รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ 

           สำหรับสถาบันอุดมศึกษา อีสานตอนล่าง 8 สถาบันที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

           ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม