'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง'การศึกษา'วิชาชีวิต'

โดย
| |
อ่าน : 9,146

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          การสร้างรากฐานของสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งนั้น เงื่อนไขสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธ คือคุณภาพประชากร ซึ่งการจะพัฒนาประชากรไปสู่ความเป็นพลเมืองได้นั้น ต้องมีความเสียสละแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นั่นคือพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          จึงเป็นที่มาของการเปิดมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. บอกว่า ต.อุโมงค์ นับเป็นตำบลในยุคแรกที่ทำงานร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยวางรากฐานแนวทางการเรียนรู้ จนนำไปสู่การเกิดขึ้นของแม่ข่ายอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งโครงการตำบลสุขภาวะนี้เอง ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาประเทศ โดยเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ด้วยเป็นรากฐานของสังคมไทย หากฐานแข็งแกร่งก็ยิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโต และการขึ้นเป็นแม่ข่ายตำบลสุขภาวะครั้งนั้นเอง ที่ทำให้ ต.อุโมงค์ ได้เห็นทุนที่ตัวเองมีอย่างถ้วนถี่ จากกระบวนการทำข้อมูลชุมชน ซึ่งจากความทุ่มเทในการทำข้อมูลครั้งนั้น ได้เกิดเค้าโครงของเส้นทางที่ ต.อุโมงค์ จะเลือกเดินต่อไป ซึ่งความสำเร็จเล็กๆ ในการสร้างพลเมืองของอุโมงค์ เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนท้องถิ่นแห่งอื่นได้มาเรียนรู้ เพื่อขยายแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          ด้าน น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าว่า ต.อุโมงค์ มีพื้นฐานด้านพลเมืองเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว แต่มาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เมื่อเข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะ จากการสนับสนุนของ สสส. ซึ่งช่วยวางรากฐานในการรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ สามารถหยิบใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังผลักดันให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเพื่อนเครือข่าย โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้เป็นแม่ข่ายในตำบลสุขภาวะ ต.อุโมงค์ ได้ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ให้แก่เพื่อนเครือข่ายจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมศึกษาดูงานภายในตำบล เกิดการแบ่งปันข้อมูลจากตำบลสู่ตำบล เหมือนการแตกกิ่งของต้นไม้ โดยมีจุดหมายอยู่ที่การสร้างสุขภาวะครบทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา อันจะบ่มเพาะรากฐานทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นให้งอกงามต่อไป

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          “เชื่อว่าศูนย์มหาวิชชาลัยเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องสุขภาพของประเทศไทย และต่อไปจะขยายเครือข่ายของมหาวิชชาลัยออกไปตามศูนย์แม่ข่ายต่างๆ ที่มีศักยภาพอีก 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการเปิดเป็นมหาวิชชาลัยให้ได้อีก 20 แห่งภายในปี 2559”

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          ขณะที่ นายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในฐานะอธิการบดีมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง อธิบายว่า มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาโดยอ้างอิงข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนมีรูปธรรมรองรับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง บนเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตัวเองได้

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          โดยการจะสร้างการเรียนรู้อันเป็นเป้าหมายสำคัญได้นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างพลเมือง ซึ่งภายหลังจากการสังเคราะห์ออกมาอย่างถ้วนถี่ มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองก็ได้โครงสร้างหลักสูตรออกมาดังนี้ 1.วิชาการสร้างพลเมือง การสร้างพลเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 2.วิชาการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพชุมชน และ 3.วิชาพัฒนาเครื่องมือการสร้างพลเมือง มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง จึงนับเป็นการยกระดับกระบวนการแบ่งปัน และเรียนรู้ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เกิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ด้วยการสร้างพลเมืองอันเป็นจุดแข็งและความเชี่ยวชาญเฉพาะของ ต.อุโมงค์ ทั้งยังเป็นการผลักดันงานวิจัยชุมชน และต่อยอดนวัตกรรมในการสร้างพลเมืองให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก

\\\'มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง\\\'การศึกษา\\\'วิชาชีวิต\\\' thaihealth

          "มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองคือนวัตกรรมใหม่ ในการส่งผ่านความรู้ ถ้าเปรียบกับการก่อสร้าง ก็เหมือนการเรียงอิฐทีละก้อนจากฐานสู่บน ผู้ที่มาเรียนรู้กับมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองจะได้รับรู้ว่า การก่ออิฐแต่ละก้อนของอุโมงค์มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไร กว่าจะแข็งแรงมั่นคงอย่างทุกวันนี้" นายสมศักดิ์ บอกทิ้งท้าย

          ตราบที่สังคมมีพลเมืองที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่ การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความยั่งยืน และสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่มีความสุข ด้วยเป็นสังคมที่มีแต่ผู้ให้

 

โครงสร้างของหลักสูตร

          มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง : ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปคนยืนจับมือเป็นวงกลมสองชั้น ล้อมรอบเสาหลักเมืองสีขาวที่ส่องแสงสว่างอยู่ภายในวงกลมทั้งสี่ ประกอบด้วยวงกลมนอกสุดเป็นวงกลมหนาสีทองล้อมรอบวงกลมสีส้ม 3 วงไว้ภายใน สื่อความหมายว่า การร่วมมือร่วมใจในการสร้างพลเมืองของอุโมงค์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีเสาหลักเมืองเป็นศูนย์รวมที่จะทำให้พลเมืองตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองของตนอย่างมีจิตสาธารณะ โดยการนำความรู้มาจัดการทำให้เกิดเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา พร้อมที่จะเผยแพร่และเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่า

          โครงสร้างหลักสูตรมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เป็นหลักสูตรการจัดการชุมชนเพื่อการสร้างพลเมือง มี กลุ่มวิชาสร้างพลเมือง เป็นการเรียนรู้กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพของประชาชนในตำบลให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการแก้ปัญหาของชุมชน อันก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างเมืองที่มีการจัดทำแผนเมือง การบริหารจัดการเมือง การพัฒนานโยบายเมือง ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถพลเมือง โดยมีเป้าหมายสูงสุดรับผิดชอบต่อปัญหาของเมืองและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

          กลุ่มวิชาพัฒนาเครื่องมือสร้างพลเมือง เป็นการเรียนรู้การสร้างพลเมืองให้มีศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นกลยุทธ์การสร้างพลเมืองของชุมชนด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเป็นเจ้าของ และพัฒนาศักยภาพอันส่งผลให้พลเมืองมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดี อันประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับปัญหาชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ทำงานในชุมชนใช้ความคิดเห็นร่วมกัน ในการจัดการกับปัญหามีความซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี มีความละอาย เกรงกลัวต่อความชั่ว มีความกล้าและเชื่อมั่นและร่วมกันส่งเสริมคนดี

          กลุ่มวิชาเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพ เป็นการเรียนรู้การสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพ เป็นกระบวนการสนับสนุนเพิ่มความสามารถของคนในการควบคุมดูแล และพัฒนาสุขภาพอันเป็นขุมพลังแห่งชีวิตของตนเองให้ดีทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนอีกทั้งการทำงานร่วมมือกับองค์กรหลักและภาคี มีการหนุนเสริมของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม อันประกอบไปด้วย การจัดบริการสาธารณะโดยเทศบาล การดูแลสุขภาพโดยชุมชน และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

 

          ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม