ดึงศักยภาพดูแลคนพิการอย่างเป็นระบบ

| |
อ่าน : 3,902

ดึงศักยภาพดูแลคนพิการอย่างเป็นระบบ thaihealth

          กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฎิบัติในระดับจังหวัด โดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านคนพิการ

          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถิติสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) พบผู้พิการในประเทศไทยกว่า 1,634,560 ราย ซึ่งลักษณะความพิการ มีความหลากหลาย ทั้งประเภทและระดับความพิการ ทำให้การดูแลมีความซับซ้อน คนพิการแต่ละคนมีความต้องการ ความจำเป็นด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน และภายหลังการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมแล้ว  ยังต้องการคำแนะนำ การส่งต่อ เพื่อรับบริการด้านสังคม การศึกษาและการประกอบอาชีพ ฯลฯ การดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพคนพิการจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะเฉพาะรวมถึงการประสานเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550 มาตรา 20  ซึ่งกำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ โดยมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         กรมการแพทย์ในฐานะกรมวิชาการที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบบริการ กำกับ ติดตาม กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพคนพิการ พ.ศ.2555-2559  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฎิบัติในระดับจังหวัด โดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านคนพิการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล/เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ (Project Manager) เป็นตัวกลางเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ  บริหารจัดการฐานข้อมูล ทรัพยากรในชุมชน ตลอดจนประสานงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ เข้าถึงความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง

         โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าว ผ่านกระบวนงานพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)และต่อยอดขยายการบริการ ให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ โดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานพัฒนาศักยภาพผู้จัดการคนพิการ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ การให้ความรู้ พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพคนพิการ ให้สามารถจัดทำแผนการดูแลสุขภาพคนพิการระดับจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ ได้ พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพคนพิการในอนาคต

        สิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตอยู่ของผู้พิการคือ กำลังใจ การให้โอกาส เพื่อเข้าสังคมและเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆกับคนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสาร การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมอย่างปกติสุข

 

 

        ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม