เชียงรายประกาศวาระอาหารปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 3,207

/data/content/2015/01/27119/cms/e_aefghmxy2789.jpg

          ท่าน ว.วชิรเมธี ร่วมบูรณาการเชียงรายประกาศวาระเพื่ออาหารปลอดภัย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว

          “เชียงราย” เป็นเมืองเก่าแก่ของภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติงดงามมากมาย มีเทือกเขาเป็นอาณาเขตกั้นระหว่างประเทศไทยกับพม่าและมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนไทยกับลาว จึงทำให้ดินแดนนี้มีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ละชนเผ่ามีวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสัมผัสความสุขที่ซ่อนอยู่ในเมืองเชียงรายแห่งนี้

          จะเห็นได้ว่า เชียงรายมีศักยภาพการพัฒนาในทุกด้านจากต้นทุนทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีรากฐานเศรษฐกิจมาจากภาคเกษตรกรรม ดังนั้นการสร้างโอกาสการเจริญเติบโตและพัฒนาจังหวัดเชียงราย จะต้องอาศัยด้านการเกษตรเป็นแกนหลักขับเคลื่อนแผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหาร พืชผักปลอดสารพิษ สร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อไปสู่เป้าหมายยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน

          ในปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารได้ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพและสร้างโอกาสการค้าในระดับสากล ซึ่งประชาคมโลกให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการดำเนินโครงการ “บูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้จัดการโครงการฯ ที่ต้องการจะสร้างจุดแข็งให้เชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในเรื่องเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย

          แต่โครงการดังกล่าวจะไม่สามารถเดินหน้าได้ หากขาดความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาคมชาวเชียงรายไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ตลาดและร้านอาหารตลอดจนผู้บริโภค ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จังหวัดเชียงรายได้จัดงานประกาศวาระจังหวัดให้เป็น “เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย” (Green Agriculture and Food Safety City)

          เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยในงานครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจาก นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

          กิจกรรมภายในงานดังกล่าวเริ่มต้นโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย กล่าว/data/content/2015/01/27119/cms/e_dqrsvwxyz368.jpgสัมโมทนียกถาเรื่อง "เชียงรายเมืองเกษตรปลอดภัยในวิถีพุทธ" เพื่อให้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและให้พรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงาน

          นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า จากปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคในทุกวันนี้ มีสาเหตุจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของจังหวัดเชียงราย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นต้นแบบการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนและสามารถขยายผลการขับเคลื่อนไปสู่พื้นที่อื่น ๆ  ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ

          “สิ่งที่ต้องดำเนินการคือวางแผนการผลิตและแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการบริโภคในท้องถิ่นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          ขอให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงรายอย่างจริงจัง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนเชียงราย ลูกหลานของคนเชียงราย และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตลอดจนเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการ บูรณาการทำงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป" ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าว

          กิจกรรมในช่วงบ่าย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และอาหารปลอดภัย สสส. กล่าวสนับสนุนโครงการ และ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวปลุกพลังและสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการประกาศบทบาทหรือพันธกิจขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีร้านอาหารต้นแบบ 15 ร้าน ตัวแทนเกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่นมาร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

          ผู้จัดการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข กล่าวว่า เรากำลังสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและสร้างผู้ซื้อคือร้านอาหารเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และยังสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย และจะมีการตั้งกองทุนอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และหวังว่าคนเชียงรายจะร่วมกันสร้างเมืองของตนเองให้เป็นเมืองสุขภาวะและเป็นต้นแบบของการทำงานบูรณาการร่วมกัน

 

 

            ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม