ขยายทีมหมอ ดูแลแรงงานต่างชาติ

| |
อ่าน : 3,082

          สธ.เดินหน้านโยบาย 10 ข้อ ขยายทีมหมอดูแลแรงงานต่างชาติ

/data/content/2015/01/26956/cms/e_agituwy14589.jpg
แฟ้มภาพ

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับ ในปี 2558 นี้ จะเร่งเดินหน้านโยบายที่ได้วางไว้ 10 ข้อ แต่ละเรื่องมีจุดเน้นที่จะทำเช่นโครงการ ในพระราชดำริ จะเน้นเรื่องการขจัดปัญหาการขาดสาร ไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย โดยให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมสารไอโอดีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์  ส่วนนโยบายด้านสุขภาพ จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทำให้ทีมหมอครอบครัวเข้มแข็งขึ้น และเพิ่มทีมหมอครอบครัวในเขตเมือง เพื่อให้บริการที่ซับซ้อนในโรคต่างๆ โดยเสริมความแข็งแกร่งให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และจะขยายให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วย

          ในส่วนของนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตลอดชีวิตทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นโครงการ บูรณาการทั้งในกระทรวงและข้ามกระทรวง ซึ่งมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทำได้แต่เพียงลำพัง กระทรวงอื่นๆ ต้องช่วยกันดูแล ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ และ ผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต เป็นกระบวนการที่จะทำอย่าง บูรณาการข้ามกระทรวง เพื่อลดปัญหา ลดจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้ได้ การดูแลส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่

          ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค จะมีการออกกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งจะทยอยออกไป นอกจากนี้มีเรื่องความมั่นคงระบบยาและวัคซีนของประเทศไทย ที่จะต้องเร่งรัดพัฒนา เช่น การก่อสร้าง โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม จะเร่งรัดให้เสร็จทันกำหนดภายใน 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดการผลิตยาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และการพิจารณาเพิ่มการจัดบริการใหม่ๆ หรือวัคซีนตัวใหม่ๆ ที่จะเสริมให้กับประชาชนไทย

          นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเชื่อมโยงระบบสุขภาพของไทยกับของโลก ซึ่งมีพันธะสัญญาหลายฉบับกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งมีการเสริมความเข้มแข็ง ภายในภูมิภาค เพื่อดูแลไม่ให้เกิดระบาดของโรคติดต่อ ชนิดใหม่ ประการสุดท้ายที่มุ่งเน้นและเดินหน้าเต็มที่ คือ เรื่องธรรมาภิบาลภายในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าสู่ตำแหน่งและ การเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม