พัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก

| |
อ่าน : 11,912

          จากผลการสำรวจของนักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว พบว่าปริมาณรายการวิทยุที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยมีสัดส่วนน้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนคลื่นวิทยุที่สามารถรับฟังได้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีสัดส่วนไม่ถึง 10 % เมื่อเทียบกับรายการวิทยุทั่วประเทศ

/data/content/2014/12/26915/cms/e_cdghikmnoqu8.jpg

          ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จึงเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สื่อคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น

/data/content/2014/12/26915/cms/e_fmotvwz13578.jpg

           วาสนา วงค์ฉายา กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) กล่าวว่า สสดย. เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ และองค์การที่ทำงานด้านเด็กและนักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กที่เห็นความสำคัญของช่องทางในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และดำเนินการรวบรวมสมาชิกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสมาคมวิทยุเพื่อเด็ก โดยมี รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี เป็นประธาน

          สมาคมฯ  มีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพสื่อสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน ในแต่ละช่วงวัย และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เช่น นิทาน เพลงเด็ก รายการวิทยุต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตรายการเด็ก หลักสูตรการจัดรายการวิทยุอย่างไรให้สนุก เป็นต้น       

/data/content/2014/12/26915/cms/e_defhlnoy3478.jpg

         รายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน และครอบครัวจะต้องเป็นอย่างไร

         กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน อธิบายว่า รายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นรายการวิทยุที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุ 1 - 24 ปี โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษา การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด ทักษะการใช้ชีวิต แบบแผนอันดีงามในการดำเนินชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและบุคคลอื่นในสังคม การเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมและความสนใจเฉพาะของกลุ่มเด็กและเยาวชน

          สำหรับรายการวิทยุสำหรับครอบครัว จะต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความผูกพันของบุคคลในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในครอบครัว การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของบุคคลในครอบครัว บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของบิดามารดาและบุตร การใส่ใจดูแลบุคคลในครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว กิจกรรมภายในครอบครัว การเผชิญกับปัญหาอันเกิดจากความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว การเรียนรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวที่มีต่อบุคคลอื่นในสังคม    

/data/content/2014/12/26915/cms/e_dkmnoptuv239.jpg

         วาสนา ย้ำว่า ‘สื่อเสียง’ เป็นสื่อที่พัฒนาจิตนาการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการทางสมอง และรายการวิทยุสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้อย่างทั่วถึง แต่ยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจว่า รายการวิทยุสำหรับเด็ก คือรายการที่เด็กเป็นผู้จัดรายการ ในความเป็นจริงคือ รายการวิทยุสำหรับเด็กคือ รายการวิทยุที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย ฉะนั้นการนำเสนอรายการวิทยุสำหรับเด็ก จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

        แม้ว่าจะมีการให้ความรู้ในผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ในการจัดรายการ รายการวิทยุสำหรับเด็กที่เป็นรูปธรรมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น นอกจากการให้ความรู้ การผลักดันเชิงนโยบาย การจัดการประกวดสื่อวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวบนหน้าปัดวิทยุไทย สู่นักจัดรายการวิทยุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างพื่นที่สื่อวิทยุสร้างสรรค์แก่สังคม

         “ปัจจุบันผู้ผลิตสื่อส่วนใหญ่ยังคงมุ่งไปที่การตลาดมากกว่าที่จะนำเสนอรายการที่เหมาะสมและมีประโยชน์สำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สิ่งเหล่านี้จะทำให้สื่อดีค่อยๆ หายไป ทั้งนี้ สสดย.จะยังคงเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยพัฒนาสร้างพื้นที่สื่อที่มีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาวะทางสังคมที่ดีต่อไป” กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าวทิ้งท้าย

 

 

         เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม