ยกระดับมุมนมแม่สู่ “ศูนย์เรียนรู้”

| |
อ่าน : 13,977

       จากมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ที่มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยผลักดันให้แม่ทำงานทั่วประเทศได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องในสถานที่ทำงาน ได้ประสบความสำเร็จและมีสถานประกอบกิจการตัวอย่างที่เป็นต้นแบบให้บริษัทอื่นๆ ทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้นั้น ในช่วงปี 2557 เป็นต้นมา ทางมูลนิธิฯ มีโครงการยกระดับมุมนมแม่ในสถานประกอบการสู่การเป็น “ศูนย์เรียนรู้”

/data/content/2014/12/26880/cms/e_abfgmnqsuvz9.jpg

       แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวถึง โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัวที่ทำขึ้นในปีนี้ โดยบูรณาการนมแม่เข้ากับหลักการทั้ง 8 ขององค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) คือ มีสุขภาพดี น้ำใจงาม การหาความรู้ การมีคุณธรรม ใช้เงินเป็น ครอบครัวที่ดี และสังคมดี  โดยมีความสุขทั้งสถานประกอบกิจการ / บริษัท และแม่ทำงาน  

   /data/content/2014/12/26880/cms/e_cfhiosvw1356.jpg    “การทำให้แม่ทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโจทย์สำคัญของโครงการฯ เรื่องนมแม่สามารถเข้าไปแทรกอยู่ในทุกๆ ความสุขขององค์กรได้ นอกจากนี้แล้วยังเสริมความรู้ด้านโภชนาการของแม่และเด็ก การดูแลสุขภาพของแม่ ดังนั้นนมแม่เพื่อแม่ทำงานนั้นจึงครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ของการมีสุขภาวะที่ดี คือ กาย ใจ สังคม และจิตใจ จึงเป็นที่มาของคำว่า “สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่”

      ด้าน วิจิตรา สุวรรณอาสน์ ผู้ดูแลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  “เป้าหมายของโครงการฯ คือจะมีแม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1,000 คน และพัฒนามุมนมแม่ของแต่ละที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ได้

      กระบวนการที่มูลนิธิฯ นำมาใช้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) จุดประกายโครงการ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบริษัทที่จะเข้าร่วม 2) สร้างต้นแบบ (work skill & life skill)โดยสร้างและสอนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้เป็น วิทยากรกระบวนการ (facilitator) และวิทยากร (trainer) เรื่องนมแม่ มีภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งสามารถให้ความรู้พื้นฐานด้านนมแม่ โภชนาการสำหรับเด็กแก่คนในบริษัทได้ 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนผลสำเร็จจากการจัดมุมนมแม่ของแต่ละบริษัท นำปัญหาของแต่ละสถานประกอบการที่พบเจอมาเป็นโจทย์ เพื่อช่วยกันแลก/data/content/2014/12/26880/cms/e_cfjlostvwy35.jpgเปลี่ยนและแก้ไข”

     กระบวนการทั้ง 3 อย่างนี้ทำให้การเกิดมุมนมแม่ในสถานประกอบการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐาน  พร้อมยกระดับจากมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการเป็น “ศูนย์เรียนรู้” ที่มีมาตรฐาน สามารถนำไปขยายผลต่อได้ และมีความยั่งยืน  

     ผลจากการดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัวมาเป็นระยะเวลากว่าหกเดือนนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านวิชาการนมแม่มากขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายของนมแม่ในสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมชาติและขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ  จนทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการจึงไม่ใช่เรื่องไกลมือแต่อย่างใด

 

 

      เรื่องโดย  อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th

      ภาพประกอบจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม