ชวนมอบความสุขปีใหม่ ด้วยหนังสือ

| |
อ่าน : 6,093

          ผลสำรวจแผนการอ่าน สสส. พบคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับหนังสือเป็นของขวัญ เผย “ดีใจหากได้หนังสือดีๆที่ถูกใจในโอกาสพิเศษมากกว่าของขวัญอย่างอื่น” หนังสือที่อยากได้มากที่สุดคือหนังสือท่องเที่ยวและสุขภาพ ส่วนคนดังอยากมอบหนังสือธรรมะเป็นของขวัญปีใหม่

          เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 นี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “มอบความสุขปีใหม่ ด้วยหนังสือ” โดยเก็บข้อมูลจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่ 8 - 20 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1,234 คน สรุปผลสำรวจได้ดังนี้

 /data/content/2014/12/26840/cms/e_cfhiklmox236.jpg

         ประชาชนร้อยละ 47.4 ตั้งใจว่าจะซื้อ/มอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนรู้จักใกล้ชิด เพราะเห็นว่าเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ในขณะที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.6) จะไม่ซื้อหรือมอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ เพราะไม่รู้จะซื้อให้ใคร ไม่รู้จะซื้อหนังสืออะไร หรือไม่รู้ว่าผู้รับชอบอ่านหนังสือประเภทไหน กลัวว่าจะไม่ได้อ่าน หนังสือมีราคาแพง และปัจจุบันสามารถอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตได้สะดวก จึงคิดว่าซื้ออย่างอื่นน่าจะเหมาะสมกว่า แต่หากจะมอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ ร้อยละ 40.1 ตั้งใจจะมอบให้ลูกหลาน รองลงมาร้อยละ 31.2 จะมอบให้พ่อ แม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ และร้อยละ 27.1 จะมอบให้เพื่อน

          ส่วนประเภทของหนังสือที่ตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นั้น ร้อยละ 29.8 ตั้งใจจะมอบหนังสือภาพ/หนังสือนิทาน/หนังสือเด็กรองลงมาร้อยละ 29.6 จะมอบหนังสือเกี่ยวกับการเรียน และร้อยละ 29.3 จะมอบหนังสือเกี่ยวกับศาสนาและหนังสือธรรมะ ตามลำดับ

          จำนวนของหนังสือที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประชาชนร้อยละ 25.8 ระบุว่าจะซื้อจำนวน 1 เล่ม รองลงมา ร้อยละ 23.7 จะซื้อ 2 เล่ม และร้อยละ 21.7 จะซื้อมากกว่า 5 เล่ม ทั้งนี้ หากพิจารณาภาพรวมพบว่า จะซื้อจำนวน 3 เล่ม

          เมื่อถามงบประมาณต่อเล่มในการซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่นั้น ประชาชนจะซื้อหนังสือที่ราคาไม่เกินเล่มละ 100 บาท (ร้อยละ 45.5)  รองลงมาราคาเล่มละ 101-200 บาท (ร้อยละ 33.9) และราคาเล่มละ 200 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 20.6) ตามลำดับ

          ในส่วนของประสบการณ์การได้รับหนังสือเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 ระบุว่าไม่เคยได้รับ ร้อยละ 40.6 เคยได้รับนานๆ ครั้ง มีเพียงร้อยละ 7.6 ที่เคยได้รับบ่อยๆ

          เมื่อถามว่า ดีใจที่ได้ของขวัญเป็นหนังสือดีๆ ที่ถูกใจในโอกาสพิเศษ มากกว่าของขวัญอย่างอื่นใช่หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 50.9 ระบุว่าใช่ ร้อยละ 29.2 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 19.9 ระบุว่าไม่ใช่

          สำหรับหนังสือที่อยากได้มากที่สุด ถ้ามีคนซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ พบว่า อันดับแรก อยากได้หนังสือท่องเที่ยว/สุขภาพ (ร้อยละ 16.5)  รองลงมา อยากได้หนังสือเกี่ยวกับศาสนา/หนังสือธรรมะ  (ร้อยละ 15.4)  และ อยากได้หนังสือเสริมสร้างวิธีคิด/เพิ่มกำลังใจ (ร้อยละ 14.2) ตามลำดับ

/data/content/2014/12/26840/cms/e_dehkloqrstw4.jpg

          ส่วนความคิดเห็นต่อวิธีสนับสนุนให้คนไทย “รักการอ่าน” เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมการอ่านที่ชัดเจนมากขึ้นนั้น อันดับแรกเห็นว่า พ่อแม่ต้องกระตุ้นให้ลูกๆ รักการอ่าน (ร้อยละ 44.7) รองลงมา เห็นว่า ทุกโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมจูงใจให้เด็กรักการอ่าน (ร้อยละ 17.7)  และ เห็นว่าชุมชน หมู่บ้าน วัดต้องให้การสนับสนุน-จัดสถานที่/ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน (ร้อยละ 10.5)

          สำหรับความคิดเห็นคนดัง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชอบอ่านหนังสือประเภท “ธรรมะ และเรื่องที่มีจินตนาการ” มากที่สุด เพราะ “อ่านแล้วทำให้เกิดความสุข” และจะซื้อหนังสือประเภท “หนังสือธรรมะ” เป็นของขวัญปีใหม่ โดยจะซื้อให้ “ญาติมิตรที่ฟุ้งซ่านทางโลก”

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ชอบอ่านหนังสือประเภท “นวนิยายกำลังภายใน” มากที่สุด เพราะ “ให้ข้อคิด-คติที่ดี” และจะซื้อหนังสือประเภท “หนังสือธรรมะ” เป็นของขวัญปีใหม่ โดยจะซื้อให้ “ครอบครัว ญาติมิตร”

          ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยจากทุกภาค สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 3 ประการ ดังนี้

          1. คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับหนังสือเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ แม้ส่วนใหญ่จะระบุว่า “ดีใจหากได้ของขวัญเป็นหนังสือดีๆ ที่ถูกใจในโอกาสพิเศษมากกว่าของขวัญอย่างอื่น”

          2. เหตุผลสำคัญของการไม่ซื้อหนังสือเป็นของขวัญมอบให้ผู้อื่นเนื่องจาก ไม่รู้จะซื้อให้ใคร ไม่รู้จะซื้อหนังสืออะไร หรือไม่รู้ว่าผู้รับชอบอ่านหนังสือประเภทไหน และกลัวว่าซื้อให้ก็จะไม่ได้อ่าน

          3. ประเภทของหนังสือที่ตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้บุคคลรู้จักใกล้ชิดคือ หนังสือภาพ/หนังสือนิทาน รองลงมาคือหนังสือเกี่ยวกับการเรียน และหนังสือเกี่ยวกับศาสนา/ธรรมะ ขณะที่หนังสือที่ตนเองอยากได้รับเป็นของขวัญมากที่สุดกลับเป็นหนังสือท่องเที่ยวและสุขภาพ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเบาๆ และผ่อนคลายมากกว่าหนังสือที่ตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่น

          4. พ่อแม่คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้ชัดเจนมากขึ้น โดยพ่อแม่ต้องกระตุ้นให้ลูกๆ รักการอ่าน

          ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ให้ข้อเสนอแนะว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สังคมไทยให้ความสำคัญกับความสุขนอกบ้าน และของขวัญที่เน้นไปในเรื่องการดื่ม อยากเชิญชวนให้ลองกลับมาพิจารณาถึงของขวัญที่ให้ความสุขทั้งทางปัญญา การพักผ่อนที่รื่นรมย์ การดูแลสุขภาพ การเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล หรือแม้แต่การได้ท่องเที่ยวไปยังดินแดนต่างๆ ที่ยังไม่มีโอกาสไปถึง อย่างที่ผลสำรวจพบว่า หนังสือที่คนส่วนใหญ่อยากได้คือหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือสุขภาพ จึงขอถือโอกาสชักชวนสังคมไทยร่วมสร้างค่านิยมใหม่มอบหนังสือเป็นของขวัญส่งความสุขและส่งสุขภาพที่ดีต่อกัน

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม