รณรงค์แม่บ้าน 'รีไซเคิลขยะ'

โดย
| |
อ่าน : 10,578

/data/content/2014/12/26810/cms/e_adgikpqxyz26.jpg

          ผู้หญิงเก่งนักจิตอาสาแห่งศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน หมู่บ้านพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมรณรงค์และแนะให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะแม่บ้าน ช่วยกันนำขยะที่จะทิ้งมารีไซเคิล สนับสนุนภาครัฐ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในนโยบายยุทธศาสตร์เมืองไทย เมืองสะอาด ในงานสัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ณ ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน หมู่บ้านพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นกว่า 15 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารและอินทรีย์สารร้อยละ 64 รองลงมา คือ ขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ร้อยละ 30 แต่กลับมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลเพียง 3.91 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 หรือแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น และด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การทำงานที่เร่งรีบ ทำให้ประชาชนละเลยการดูแลที่พักอาศัยให้เหมาะสม

          "โดยเฉพาะเรื่องการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ครัวเรือน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรุงประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มน้ำใช้ ที่สะอาดเพียงพอ น้ำเสีย สัตว์และแมลงพาหะนำโรค และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งขยะที่มีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ขยายเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหามลพิษอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารก่อให้เกิดโรคระบาดทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจ"

          ดร.นพ.พรเทพ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมานั้น กรมอนามัยได้เร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 โดยมีเป้าหมายหลักในการลดการเจ็บป่วยเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการสำคัญคือ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือตั้งแต่ครัวเรือน ส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวด้วยกิจกรรมรณรงค์

          สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดบ้านร่วมกัน "ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนให้สะอาด รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อลดอัตราการ เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมให้ประสบ ผลสำเร็จขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในบ้าน และขยายผลไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้ร่วมกันรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจาก ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดด้วย"

          ทางด้าน นางวันดี อัยแก้ว คณะทำงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน หมู่บ้านพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด กล่าวว่า "การทำให้บ้านเรือนสะอาด ปราศจากขยะ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของเรา ทุกคน และสิ่งแวดล้อมที่ดี จะได้ไม่เจ็บป่วยกัน โดยเฉพาะ โรคภูมิแพ้ อยากให้ทุกคน โดยเฉพาะแม่บ้าน ที่เป็นฝ่ายจัดสรรสิ่งของต่างๆ เข้ามาในบ้าน ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้กับบ้านและสังคม"

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม