ตักบาตรนมสด ฟังธรรมะในฟาร์ม

| |
อ่าน : 4,727

         อ.ส.ค.ชูประเพณีตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์มแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย จับมือเครือข่ายงดเหล้า ใช้ธรรมะเตือนสติ ชวนคนไทยดื่มน้ำนมแทนน้ำเมา เพื่อเสริมความสุขทางกายและพัฒนาคุณภาพจิตใจมากขึ้น ย้ำ!!เด็กไทยดื่มนมเฉลี่ย แค่สัปดาห์ละ 1 แก้ว เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มปีละ 2.5 แสนคน  

/data/content/2014/12/26731/cms/e_efgjnqsx3478.jpg

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดงานประเพณีตักบาตรนมสด และธรรมะในฟาร์ม ประจำปี 2557 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงก่อตั้งและพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรไทยซึ่งช่วยทำให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีคุณค่า สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนทั้งประเทศ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพและห่างไกลอบายมุข(เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) และหวังให้ เป็นปฏิบัติเป็นประเพณีตักบาตรนมสดของชาวสระบุรีต่อไป

      นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม ที่ได้จัดให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันไปในทุกๆปี เนื่องจากสระบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตโคนมที่มีคุณภาพ หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการดื่มนมนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตามไปด้วย โดยจังหวัดสระบุรีนั้นได้เริ่มทำโครงการตักบาตรนมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจังหวัดแรกของประเทศ และยังเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันทำความดี โดยใช้โอกาสนี้ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ อบายมุข

     นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวง ตั้งแต่ปี 2505 ถือเป็นเวลา 52 ปี แล้วที่มีการดำเนินงานที่ควบคู่กับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจเพื่อให้มีสติดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างปกติสุข โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง สร้างประเพณีการตักบาตรนมสดในอำเภอมวกเหล็กซึ่งเป็นกิจกรรมตักบาตรนมสดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อำเภอมวกเหล็ก แหล่งกำเนิดอาชีพการเลี้ยงโคนมแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยครั้งนี้

      เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ทาง อ.ส.ค.เห็นประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้คนดื่มนม มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในแนวคิด“โตมาด้วยน้ำนม..อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา” โดยจัดให้เป็นตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์ให้คนไทย งดเหล้าและหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้จากสถิติ พบว่า การดื่มนมในประเทศสหภาพยุโรปมีอัตราการดื่มนมมากกว่า 300 ลิตร/คน/ปี สถิติการดื่มนมในประเทศทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 103.9 ลิตร/คน/ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 1 แก้วต่อวัน แต่สำหรับคนไทยมีอัตราการดื่มนมเพียงประมาณ 14 ลิตร/คน/ปี อัตราเฉลี่ยคนไทยดื่มนม เพียงสัปดาห์ละ 1 แก้วเท่านั้น  ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเด็กไทยควรดื่มนม วันละ 2-3 แก้ว แต่กลับเพิ่มจำนวนของนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 2.5 แสนคนจึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรให้ความสำคัญและเป็นคำถามที่ว่าเราอยากเพิ่มสิ่งที่ดีในเรื่องใดมากกว่ากัน

      นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าแผนกวินัยและสวัสดิการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. หนึ่งในบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าและได้รับเกียรติบัตรในงานนี้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนเองเคยดื่มเหล้า แต่เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ต้องคิดถึงตนเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีแรงบัลดาลใจมาจากการตั้งใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง เพราะตนเองก็เป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของในหลวง จึงอยากทำตนให้เป็นคนดีและได้ชวนพนักงานคนอื่นๆร่วมโครงการงดเหล้าด้วย ซึ่งระเบียบข้อบังคับของพนักงานของ อ.ส.ค.นั้น ต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดสุรา ยาเสพติด เพื่อจะได้ทำงานได้เต็มศักยภาพและรักษาเกียรติขององค์กร เพราะหากพนักงานก่อเรื่องทะเลาะวิวาท หรือขาดงานโดยไม่จำเป็น จะมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนหรือถึงขั้นถูกเลิกจ้างเพราะขาดคุณสมบัติและผิดวินัย  เนื่องจากเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ รวมถึงการเป็นคนดีของสังคม

      ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายธรรมโดยพระพยอมกัลยาโณ จากวัดสวนแก้ว ในหัวข้อ “โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา” พิธีมอบเกียรติบัตรคนต้นแบบงดเหล้าถวายเป็นพระราชกุศล การเสวนา คนต้นแบบงดเหล้า เพื่อตนเองและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวสระบุรีและผู้ที่สนใจ ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัวอย่างแท้จริง 

 

 

      ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม