ผู้ประกอบการยุคใหม่ใส่ใจสังคม

โดย
| |
อ่าน : 10,116

/data/content/2014/12/26728/cms/e_aeghtuwz1237.jpg

         การดำเนินธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการน้ัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพราะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการน้ัน สมควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งหากผู้ประกอบการมีความตระหนักและใส่ใจต่อการดำเนินธุรกิจของตน ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการยกระดับสังคมและชุมชนน้ันๆ ให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ขึ้นได้

          ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะได้จัดทำ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม” ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของไทย ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้นำชุมชน อาสาสมัครที่ทำงานให้กับสังคม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน

/data/content/2014/12/26728/cms/e_defopsuvy678.jpg

          นายวีรวัฒน์ วรายน อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ อธิบายว่า หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สุขภาวะ เป็นการออกแบบพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังบูรณาการแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ กับหลักสูตรสำรวจชุมชนเพื่อสุขภาวะ มาบรรจุอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม โดยเน้นให้นักศึกษาที่ส่วนมากที่เป็นแกนนำชุมชนหรือผู้ทำธุรกิจในชุมชน มีทักษะความรู้ในการใช้เครื่องมือและกระบวนการทางสถาปัตยกรรม สำรวจและบันทึกข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนสังคมในมิติต่างๆ

/data/content/2014/12/26728/cms/e_achjopv12458.jpg

          นายวีรวัฒน์ กล่าวว่า เราพยายามมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นผู้นำของชุมชน หรืออาสาสมัครของชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ที่กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า มีจิตสำนึกพลเมือง เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมมือช่วยเหลือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นของภาครัฐ แต่บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจความซับซ้อนของระบบโลกาภิวัตน์ ขาดความเป็นระบบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขาดทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

/data/content/2014/12/26728/cms/e_cijlqry14578.jpg

          นายวีรวัฒน์ บอกต่อว่า หากสามารถส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลเหล่านี้ ให้มีศักยภาพสูงขึ้นสู่การเป็นผู้ประกอบการสังคม อันหมายถึงผู้รวบรวมทรัพยากรและสร้างสรรค์กิจการด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของสังคม ย่อมส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สร้างระบบภูมิคุ้มกันของชุมชน มีความสามารถในการเลือกรับวัฒนธรรมภายนอก ที่ไหลบ่าเข้าไปยังชุมชนท้องถิ่น สามารถจะเชื่อมโยงบูรณาการการพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดดุลยภาพแห่งการพัฒนาได้อย่างแท้จริง สร้างเจตจำนงการรับใช้สังคม อีกทั้งเป็นการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการชุมชนและสังคม เพื่อความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

/data/content/2014/12/26728/cms/e_ijoruwx23478.jpg

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตฯ กล่าวด้วยว่า เชื่อมั่นว่าจะทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มีความพร้อมในการทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ สามารถทำงานอย่างมีจิตอาสา และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของตนเอง และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างน่าพึงพอใจ บัณฑิตมีความรู้จริง และปฏิบัติงานด้านการประกอบการสังคมได้จริง เนื่องจากการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรนี้ เน้นที่การรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านประกอบการสังคม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การวิเคราะห์ความเป็นจริงทางชุมชนสังคมตลอดเวลา ตลอดทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติทำงานเพิ่มเติมในชุมชนจากที่ทำอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งบัณฑิตจะเป็นนักบริการทางสังคม มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และมีจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการเพื่อสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.arsomsilp.ac.th

 

          เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม