'สสส.-สถาบันอาศรมศิลป์'ร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 9,264

/data/content/2014/12/26715/cms/e_eimsvy234789.jpg

          สสส.-สถาบันอาศรมศิลป์ ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ ชู “กิจกรรมทางกาย-สุขภาพจิตดี-ปฏิสัมพันธ์ดี-อาหารปลอดภัย” ยกระดับคุณภาพชีวิต

          เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานระพีเสวนา ครั้งที่ 8 เรื่อง Healthy Space “พื้นที่สุขภาวะ..เพี่อชุมชน” ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันอาศรมศิลป์ได้ดำเนินการจัดกระบวนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) ในหลากหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รวบรวมฐานข้อมูลสุขภาวะในแต่ละพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ นำไปสู่การขยายผลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่

/data/content/2014/12/26715/cms/e_dehmnpruvw45.jpg

          นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานพื้นที่สุขภาวะ เพื่อเป็นการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านของการทำงานในเชิงพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการขยายความรู้ ความเข้าใจในการทำงานพื้นที่สุขภาวะกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้การทำงานพื้นที่สุขภาวะให้กว้างขวางออกไปในอนาคต

/data/content/2014/12/26715/cms/e_abcfjlnosz58.jpg

          ขณะที่ ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า พื้นที่สร้างสรรค์ หรือพื้นที่สุขภาวะ (healthy space) คือการสร้างพื้นที่ที่ทำให้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศวัยทุกกลุ่ม สามารถสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพันของชุมชน ดังนั้น พื้นที่สุขภาวะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอย่างสูงต่อสุขภาวะ ความเป็นอยู่ของประชาชน งานวิจัยจำนวนมากชี้ว่าพื้นที่สุขภาวะจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) สุขภาพจิตที่ดี (Mental Health) ปฏิสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ (Social Cohesion/ Inclusion) และสัมพันธ์อย่างสูงกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย (Healthy Eating) ของประชาชน 

/data/content/2014/12/26715/cms/e_defipvwxz368.jpg

          ดร.วิลาสินี กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไปได้ในทุกมิติ ทั้งทางสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซึ่ง สสส.มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ ทั้งในกลุ่มองค์กร หรือชุมชน อย่างน้อย 20 พื้นที่/องค์กรทั่วประเทศ ภายใน 1 ปี รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคีระดับพื้นที่ ชุมชนและองค์กร ได้ร่วมขยายงานพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะ

/data/content/2014/12/26715/cms/e_dijlmtvx3789.jpg

          ด้านนายวีรวัฒน์ วรายน อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า สถาบันอาศรมศิลป์ได้จัดทำหลักสูตรสำรวจชุมชนเพื่อสุขภาวะ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สุขภาวะ เป็นการออกแบบพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เช่น ย่านเยาวราชที่อยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา กทม.ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะงานในเชิงพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล พร้อมกับเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ร่วมกันกับชาวบ้านอย่างมีส่วนร่วม

/data/content/2014/12/26715/cms/e_adefijmtuyz7.jpg

          นายวีรวัฒน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังบูรณาการแนวคิดการพัฒนาพื้นที่กับหลักสูตร สำรวจชุมชนเพื่อสุขภาวะมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม โดยเน้นให้นักศึกษาที่ส่วนมากเป็นแกนนำชุมชน หรือผู้ทำธุรกิจในชุมชน มีทักษะความรู้ในการใช้เครื่องมือและกระบวนการทางสถาปัตยกรรม สำรวจและบันทึกข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม